Phòng Quản lý đô thị
 
   
 

Bùi Huy Việt
Đ/c Bùi Huy Việt
Trưởng phòng
          1.Vị trí, chức năng của phòng Quản lý Đô thị
          Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, các công trình kỹ thuật hạ tầng, giao thông, công chính, bưu chính, viễn thông, cấp thoát nước trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;
Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh.
 
          2. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Quản lý Đô thị
          1. Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý  đô thị.
2. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
          3. Tham mưu cho UBND thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị theo quy định của UBND thành phố, Sở quản lý chuyên ngành và UBND tỉnh.
          4.  Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện  công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phường, xã trong thực hiện công tác quản lý đô thị theo kế hoạch, quy hoạch và quy định của cơ quan có thẩm quyền;
          5.  Tham mưu cho UBND thành phố quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của Nhà nước; tham mưu cho UBND thành phố tổ chức công bố quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý  theo quy hoạch được duyệt.
          6. Tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị  theo thẩm quyền, tổ chức theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện theo đúng đồ án được duyệt; phối hợp cùng các phòng, ban liên quan nghiệm thu, quyết toán các công trình thuộc trách nhiệm của UBND thành phố.
7. Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo Đội kiểm tra Qui tắc đô thị thành phố, UBND phường, xã kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm qui hoạch xây dựng trong lĩnh vực đô thị theo qui định của Nhà nước.
8. Tham gia vào Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.
9. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các phường, xã tham mưu cho UBND thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về xây dựng theo thẩm quyền.
10. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.
 
          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
          Phòng Quản lý Đô thị có Trưởng phòng, 01 đến 02 Phó trưởng phòng và một số công chức chuyên môn nghiệp vụ; biên chế của phòng nằm trong tổng số biên chế hành chính Nhà nước của UBND thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm.
 
 
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Bùi Huy Việt
Trưởng phòng
753.492
941.993
0912.023.986
2
Lê Văn Chiến
Phó phòng
852.480
859.355
0913.390.265
3
Lê Xuân Hoà
Chuyên viên
852.480
857.477
0903..222.797
4
Nguyễn Huy Quý
Chuyên viên
852.480
950.201
0918.862.755
5
Nguyễn Đăng Dinh
Chuyên viên
852.480
 
0982.815.568
6
Nguyễn Văn Ngọc
Chuyên viên
852.480
750.508
0903.291.764
7
Hà Đình Anh
Chuyên viên
852.480
951.760
0904.101.474
8
Nguyễn Đăng Dinh
Chuyên viên
 
 
 
9
Lê Đức Thao
Chuyên viên
852480
960.668
0903.436.056
Địa chỉ 
Số 27 Trần Phú
Phường Điện Biên
Địa điểm trên bản đồ
Lĩnh vực công việc:
Chi tiết Cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân
Chi tiết Thẩm định, trình duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
Chi tiết Thỏa thuận vị trí, địa điểm, hướng tuyến xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Chi tiết Thỏa thuận địa điểm và nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình
Thời gian làm việc:
thứ hai:
Từ  07 : 30  Tới  11 : 00 Giờ
và  14 : 00  Tới  17 : 00 Giờ
thứ ba:
Từ  07 : 30  Tới  11 : 00 Giờ
và  14 : 00  Tới  17 : 00 Giờ
thứ tư:
Từ  07 : 30  Tới  11 : 00 Giờ
và  14 : 00  Tới  17 : 00 Giờ
thứ năm:
Từ  07 : 30  Tới  11 : 00 Giờ
và  14 : 00  Tới  17 : 00 Giờ
thứ sáu:
Từ  07 : 30  Tới  11 : 00 Giờ
và  14 : 00  Tới  17 : 00 Giờ