Mẫu đơn ưu đãi xin hưởng chế độ trong giáo dục và đào tạo
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thuộc khối (1):..................................................................

 

Kính gửi: Phòng Nội vụ - LĐTB&XH thành phố Thanh Hóa.

Đồng kính gửi: Trường................................................................

 

           Tên tôi là (2):...................................................................................nam/nữ;

           Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................….;

           Nguyên quán:.............................................................................................…;

           Hiện có hộ khẩu thường trú tại (3):.............................................................…

..............................................................................................................................….;

           Tôi là đối tượng chính sách (4):.................................................................…;

           Giấy chứng nhận số:...................................................................................…;

           Tôi có con hoặc bản thân tên là (5):.................................................nam/nữ;

           Hiện đang học tập tại lớp (năm thứ)..........................................................…;

           Khoa:..........................................................................................................…;

 Trường:......................................................................................................….;

           Căn cứ vào Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo theo quy định và chế độ hiện hành.

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ

Căn cứ hồ sơ đang quản lý ông, bà

...................................................................

đúng là đối tượng chính sách như đã

trình bày trong đơn

Ngày......tháng.....năm 200

Ngày.....tháng.....năm 200

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

PHÒNG NỘI VỤ - LĐTB&XH THÀNH PHỐ

TRƯỞNG PHÒNG

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- (1):Ghi rõ thuộc khối giáo dục hay đào tạo;

- (2), (5): Ghi rõ họ tên, ghi bằng chữ in hoa có dấu;

- (3): Ghi rõ địa chỉ cụ thể, thôn, xã, huyện, tỉnh; số nhà, đường phố, quận, thành phố;

- (4): Ghi rõ loại đối tượng chính sách (Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh, con Liệt sỹ, con của Thương binh, con của Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh).

 

Tải nội dung

Xania