Mẫu đơn và cam kết xin Cấp Giấy chứng nhận ĐĐK-VSATTP
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                          ....., ngày..... tháng    năm 200...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

            Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y

tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận, thị xã, thành

phố trực thuộc tỉnh)

 

Cơ sở ..............................                             ...được thành lập ngày:..........................................

Trụ sở tại:.................................................................................................................

Điện thoại:....................................Fax:....................................................................

Giấy phép kinh doanh số....................ngày cấp:..................đơn vị cấp:..................

Loại hình sản xuất, kinh doanh:.............................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:....................................................................

Số lượng công nhân viên:................... (cố định:................................thời vụ:..............    ..............)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ...............     .

(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);

- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu TP và sản phẩm TP do cơ sở SX, KD;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia SX, KD;

- Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & đóng dấu)

 

Tải nội dung

Xania