Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đầu tư & Phát triển

Thông Tin Dự Án

    
Cấp Giấy CNQSD đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

lệ phí và nhận giấy CNQSD đất.III- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc (khoản 2, 3, điều 139 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai).  IV- Lệ phí: - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng          - Trích lục bản đồ: 10.000 đồng          - Trích sao hồ sơ địa chính: 10.000 đồngQui định tại điểm 2 Mục I Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của  Bộ Tài chính.