Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đầu tư & Phát triển
    
Ước thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý II năm 2016

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”,... .
Chi tiết >>
Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 9 tháng 2014; nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2014

Thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng trên các lĩnh vực cụ thể như sau:.
Chi tiết >>
Tình hình phát triển kinh tế của thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa đang từng ngày phát triển không ngừng. Theo số liệu năm 2012, tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP ước đạt.
Chi tiết >>