Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Thanh Hoá

(Tên gọi, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định: 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ)​.
Chi tiết >>
Văn phòng HĐND và UBND

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + (Tên gọi, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định: 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ).
Chi tiết >>
Phòng Nội vụ - UBND thành phố Thanh Hoá

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + Email: phongnv.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn (Tên gọi, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định: 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ)​.
Chi tiết >>
Phòng Tư pháp

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + (Tên gọi, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định: 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ)​.
Chi tiết >>
Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + Email: phongtckh.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn.
Chi tiết >>
Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + Email: phongtnmt.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn.
Chi tiết >>
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; + Mail: ldtbxh.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn.
Chi tiết >>
Phòng Văn hoá và Thông tin

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + Email: phongvh.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn.
Chi tiết >>
Phòng Quản lý đô thị

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + Email: phongqldt.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn.
Chi tiết >>
Phòng Kinh tế

+ Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. + Email: phongkt.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn.
Chi tiết >>