Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ THANH HOÁ

    
Thông tin cơ bản về các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích

(Km2)

Dân số

(Người)

Mật độ

Dân số

Thông tin

1

Phường An Hoạch

2,55

5.953

2.335

Xem chi tiết​

2

Phường Ba Đình

0.7

12.383

16.852

Xem chi tiết

3

Phường Điện Biên

0.68

9.719

14.293

Xem chi tiết

4

Phường Đông Thọ

3.64

13.902

3.809

Xem chi tiết

5

Phường Đông Cương

6.8

16.800

1.313

Xem chi tiết

6

Phường Đông Hải

6.84

16.100

2.354

Xem chi tiết

7

Phường Đông Hương

3.37

17.000

5.045

Xem chi tiết

8

Phường Đông Sơn

0.84

9.622

11.154

Xem chi tiết

9

Phường Đông Vệ

4.78

16.107

3.370

Xem chi tiết

10

Phường Hàm Rồng

4.18

5.022

1.201

Xem chi tiết

11

Phường Lam Sơn

0.86

12.676

14740

Xem chi tiết

12

Phường Nam Ngạn

1.58

8.475

5.363

Xem chi tiết

13

Phường Ngọc Trạo

0.54

11.183

20.709

Xem chi tiết

14

Phường Phú Sơn

1.93

8.453

4380

Xem chi tiết

15

Phường Quảng Hưng

5.73

7.236

1.263

Xem chi tiết

16

Phường Quảng Thành

8.49

20.000

2.356

Xem chi tiết

17

Phường Quảng Thắng

3.55

5.927

1.670

Xem chi tiết

18

Phường Tào Xuyên

2.75

6.520

2965

Xem chi tiết

19

Phường Tân Sơn

0.78

11.114

14.249

Xem chi tiết

20

Phường Trường Thi

0.86

11.926

13.867

Xem chi tiết

21

Xã Đông Hưng

4.36

3.723

854

Xem chi tiết

22

Xã Đông Lĩnh

8.83

9.026

1.022

Xem chi tiết

23

Xã Đông Tân

4.51

7.401

124

Xem chi tiết

24

Xã Đông Vinh

4.38

3.347

764

Xem chi tiết

25

Xã Hoằng Anh

3.49

4.100

1.175

Xem chi tiết

26

Xã Hoằng Đại

4.67

4092

910

Xem chi tiết

27

Xã Hoằng Long

2.29

2.571

1.123

Xem chi tiết

28

Xã Hoằng Lý

2.9

3.063

1.056

Xem chi tiết

29

Xã Hoằng Quang

6.28

6.098

971

Xem chi tiết

30

Xã Quảng Cát

6.9

5.004

790

Xem chi tiết

31

Xã Quảng Đông

6.6

5.089

780

Xem chi tiết

32

Xã Quảng Phú

6.6

7.054

1120

Xem chi tiết

33

Xã Quảng Tâm

3.7

9.619

2710

Xem chi tiết

34

Xã Quảng Thịnh

5.6

7.918

1512

Xem chi tiết

35

Xã Thiệu Dương

5.66

9.604

1706

Xem chi tiết

36

Xã Thiệu Khánh

5.38

9.557

1790

Xem chi tiết

37

Xã Thiệu Vân

3.7

5.861

1620

Xem chi tiết