Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa

    
Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH H

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

TP.Thanh Hoá, ngày 26 tháng 6 năm 2017


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Dự kiến)

Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017​