Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa

    
Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ THANH H

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

TP.Thanh Hoá, ngày 21 tháng 8 năm 2017


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Dự kiến)

Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 27/8/2017