Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Thành phố Thanh Hóa: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (MBQH 3241 phường Đông Hải)

9 tháng tám 2018     254 lượt xem
    
Thông báo: Lựa chọn tổ chức Đấu giá tài sản là quyền sử dụng  đất tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (MB 3241)
Picture 005.jpg
Picture 003.jpg 
Picture 001.jpg 
Picture 007.jpg

​​