Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Thành phố xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

28 tháng hai 2017     561 lượt xem
    
Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2017 tiếp tục đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

Hội nghị xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 2017

Nội dung của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 được tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả;  phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 06/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ Đảng viên và người dân thành phố; kết hợp tuyên truyền với xử lý vi phạm hành chính để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phường, xã có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tuyên truyền pháp luật ở cấp mình; đối với Trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành; tổ chức triển khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị liên quan nắm vững và thực hiện tốt những nội dung cơ bản của pháp luật; các hội đoàn thể căn cứ vào kế hoạch thường xuyên lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật về việc thực hiện các phong trào do tổ chức mình phát động, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu năm 2017 là năm lấy chủ đề “Đẩy mạnh chỉ thị 10 của BTV Thành ủy về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng trong cán bộ Đảng viên và người dân thành phố” 

Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố Than​h Hóa