Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Thông báo về việc xin ý kiến cơ quan, tổ chức, nhân dân về phương án đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, năm 2018

26 tháng mười 2018     206 lượt xem
    
Thực hiện Quy định về trình tự, thủ tục đặt tên đường phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh tại Điều 4, Chương II, Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố công khai và xin ý kiến cơ quan, tổ chức, nhân dân về phương án đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, năm 2018 để tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tham gia ý kiến.

 

Thời gian công bố, niêm yết và xin ý kiến: 10 ngày làm việc từ ngày 26/10/2018 đến ngày 08/11/2018.

 

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố (Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) trước ngày 08/11/2018.

 

Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố tổng hợp ý kiến của tổ chức, cơ quan và nhân dân, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. (Có phương án đặt tên, đổi tên kèm theo)./.


Xem và Tải về:

1. Thông báo số 550/TB-UBND ngày 26/10/2018 về việc về việc xin ý kiến cơ quan, tổ chức, nhân dân về phương án đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, năm 2018.

2. Phụ lục 3 - Phương án đổi tên đường, phố

3. Phụ lục 4 - Phương án đổi tên đường

4. Phụ lục 5 - Phương án đổi tên CTCC

5. Phụ lục 6 - Phương án đặt tên CTCC