Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Thanh Hóa: Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

28 tháng năm 2018     382 lượt xem
    
Ngày 09/3/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018. Quyết định 4949/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành.