Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Báo cáo Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018

25 tháng chín 2018     45 lượt xem
    
Báo cáo số: 962/BC-UBND ngày 24/9/2018 về Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018

Căn cứ Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 4 về Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2018;

          Uỷ ban nhân dân thành phố đã tổ chức ước thực hiện dự toán thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2018, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm và định hướng thu chi ngân sách năm 2019 kết quả như sau:

          Tải về và xem nội dung Báo cáo số: 962/BC-UBND ngày 24/9/2018​