Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND thành phố

31 tháng bảy 2018     44 lượt xem
    
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 6329/QĐ-UBND, ngày 31/07/2018 V/v Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND thành phố

​          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 106 /NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa Khóa XXI, kỳ họp thứ sáu về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 của thành phố Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Thanh Hóa (theo các biểu kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

             Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.​ 

Xem và tải về nội dung Quyết định số: 6329/QĐ-UBND, ngày 31/07/2018​​