Các dự án đấu thầu

Ngày 18/10/2018 15:13:10

 Quy địnhvề hồ sơ thẩm định Dự án đầu tư, Kế hoạch đấ u thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu.
Thẩm định dự án: Nhóm A: 60 ngày; Nhóm B: 30 ngày;  Nhóm C: 20 ngày;- Thẩm định KHĐT: 15 ngày;- Thẩm định HSMT: 15 ngày;- Thẩm định KQĐT: 15 ngày. D. PHÍ VÀ LỆ PHÍ: - Thẩm định dự án đầu tư thu theo tỷ lệ tại bảng niêm yết tại bộ phận một cửa.- Thẩm định KQĐT (kể cả không lựa chọn được Nhà Thầu): bằng 0,01% gía trị gói thầu. nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 500.000 đồng; tối đa không quá 30.000.000  đồng

Các dự án đấu thầu

Đăng lúc: 18/10/2018 15:13:10 (GMT+7)

 Quy địnhvề hồ sơ thẩm định Dự án đầu tư, Kế hoạch đấ u thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu.
Thẩm định dự án: Nhóm A: 60 ngày; Nhóm B: 30 ngày;  Nhóm C: 20 ngày;- Thẩm định KHĐT: 15 ngày;- Thẩm định HSMT: 15 ngày;- Thẩm định KQĐT: 15 ngày. D. PHÍ VÀ LỆ PHÍ: - Thẩm định dự án đầu tư thu theo tỷ lệ tại bảng niêm yết tại bộ phận một cửa.- Thẩm định KQĐT (kể cả không lựa chọn được Nhà Thầu): bằng 0,01% gía trị gói thầu. nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 500.000 đồng; tối đa không quá 30.000.000  đồng