Thông báo về công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP Thanh Hóa năm 2019

Thông báo về công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP Thanh Hóa năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đăng ký danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư năm 2019, Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất làm cơ sở để thực hiện các bước lựa chọn Nhà đầu tư. Trong đó, có các khu dân cư sau:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đăng ký danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư năm 2019, Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất làm cơ sở để thực hiện các bước lựa chọn Nhà đầu tư. Trong đó, có các khu dân cư sau: