Cơ chế chính sách

Cơ chế chính sách

Chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 789/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 789/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 994/CPO-WB7 ngày 12/7/2013 về việc công khai thông tin dự thảo các tài liệu chính sách an toàn môi trường và xã hội - dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), UBND tỉnh Thanh Hoá đăng tải Dự thảo các báo cáo, tài liệu như sau: