Thông báo Số 408/TB-HĐ ĐGTS Về việc bán đấu giá tài sản tịch thu tại Chi cục Thi hành án  dân sự thành phố Thanh Hóa

Thông báo Số 408/TB-HĐ ĐGTS Về việc bán đấu giá tài sản tịch thu tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa

Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa, thông báo bán đấu giá 03 lô tài sản, với các nội dung chính như sau:

Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa, thông báo bán đấu giá 03 lô tài sản, với các nội dung chính như sau: