Thông báo số 152/TB-TTPTQD: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại MBQH 1204 phường Đông Cương

Ngày 08/08/2019 00:00:00

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phố 6 p. Đông Cương, TPTH

Thông báo số 152/TB-TTPTQD: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại MBQH 1204 phường Đông Cương

Đăng lúc: 08/08/2019 00:00:00 (GMT+7)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phố 6 p. Đông Cương, TPTH