Thông báo số 153/TB-TTPTQD Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại MBQH 7048

Ngày 14/08/2019 17:16:07

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016) với các nội dung cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, ngày 09/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019;                   

Căn cứ Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016)

Căn cứ Quyết định số 6490/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016)

Căn cứ Quyết định số 7302/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hoá V/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016);

 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016) với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

          - Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

          - Địa chỉ: SN 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

          2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

a) Khu đất đấu giá Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500: Các lô đất đấu giá đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 MBQH số 7048/ƯĐ-UBND, ngày 08/08/2016 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa.

b) Đất đấu giá lần này là: 5.208,5 m2 gồm 52 lô đất ở liên kế gồm: Lô A5  đến lô A12; Lô A24  đến lô A26; Lô B3 đến lô B15; Lô B21 đến lô B32; Lô C1 đến lô C8; Lô C10 đến lô C17. Diện tích lô từ 90,0 m2 đến 204,45 m2.

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.633.966.000 đồng. (Hai mươi tỷ, sáu trăm ba ba triệu, chín trăm sáu sáu đồng)        

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá.

b. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

         c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

          - Có tối thiểu 01 đấu giá viên.

- Đã thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công tối thiểu 02 Hợp đồng theo hình thức đấu giá 01m2 đất để tính cho giá trị lô đất trong mặt bằng quy hoạch.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

          đ. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

          e. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kê khai theo năng lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản, kết quả các hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất đã thực hiện.

          4. Phương pháp đánh giá để lựa chọn tổ chức đấu giá:

          - Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên.

          - Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên thì tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; giá trị 1% trên phần chênh lệch này được cộng khi ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

          * Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu thầu.

          5. Thành phần về nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

          - Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính).

          - Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang bị chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (bản sao chứng thực).

          6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 14/8/2019 đến hết ngày 20/8/2019 (trong giờ hành chính);

          + Buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’.

          + Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

          - Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: SN 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ chính tại bộ phận Đấu giá phòng Quản lý khai thác và Phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (hoặc liên hệ theo số điện thoại 0848.98.99.98).

          Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo để các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia./.

* Xem nội dung và tải về thông báo số 
153/TB-TTPTQD 

Thông báo số 153/TB-TTPTQD Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại MBQH 7048

Đăng lúc: 14/08/2019 17:16:07 (GMT+7)

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016) với các nội dung cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, ngày 09/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019;                   

Căn cứ Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016)

Căn cứ Quyết định số 6490/QĐ-UBND, ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016)

Căn cứ Quyết định số 7302/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hoá V/v phê duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016);

 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (đợt 1) Khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 7048/QĐ-UBND, ngày 08/08/2016) với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

          - Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

          - Địa chỉ: SN 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

          2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

a) Khu đất đấu giá Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500: Các lô đất đấu giá đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 MBQH số 7048/ƯĐ-UBND, ngày 08/08/2016 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa.

b) Đất đấu giá lần này là: 5.208,5 m2 gồm 52 lô đất ở liên kế gồm: Lô A5  đến lô A12; Lô A24  đến lô A26; Lô B3 đến lô B15; Lô B21 đến lô B32; Lô C1 đến lô C8; Lô C10 đến lô C17. Diện tích lô từ 90,0 m2 đến 204,45 m2.

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.633.966.000 đồng. (Hai mươi tỷ, sáu trăm ba ba triệu, chín trăm sáu sáu đồng)        

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá.

b. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

         c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất.

          - Có tối thiểu 01 đấu giá viên.

- Đã thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công tối thiểu 02 Hợp đồng theo hình thức đấu giá 01m2 đất để tính cho giá trị lô đất trong mặt bằng quy hoạch.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

          đ. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

          e. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kê khai theo năng lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản, kết quả các hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất đã thực hiện.

          4. Phương pháp đánh giá để lựa chọn tổ chức đấu giá:

          - Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên.

          - Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên thì tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; giá trị 1% trên phần chênh lệch này được cộng khi ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

          * Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu thầu.

          5. Thành phần về nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

          - Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính).

          - Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang bị chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (bản sao chứng thực).

          6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 14/8/2019 đến hết ngày 20/8/2019 (trong giờ hành chính);

          + Buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’.

          + Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

          - Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: SN 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ chính tại bộ phận Đấu giá phòng Quản lý khai thác và Phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (hoặc liên hệ theo số điện thoại 0848.98.99.98).

          Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo để các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia./.

* Xem nội dung và tải về thông báo số 
153/TB-TTPTQD