Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa đến năm 2020

Ngày 19/10/2018 16:06:49

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 1960/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thanh Hóa.

Xem và tải về nội dung Quyết định số: 1960/QĐ-UBND ngày 24/5/2019

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 1979/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Thanh Hóa. 

Xem và tải về nội dung Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 27/5/2019

Công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thanh Hóa đến năm 2020

Đăng lúc: 19/10/2018 16:06:49 (GMT+7)

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 1960/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thanh Hóa.

Xem và tải về nội dung Quyết định số: 1960/QĐ-UBND ngày 24/5/2019

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 1979/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Thanh Hóa. 

Xem và tải về nội dung Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 27/5/2019