Ước thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý II năm 2016

Ước thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý II năm 2016

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”,...

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 với chủ đề “Năm tổ chức tốt cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đột phá về công tác cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; đổi mới giáo dục, đào tạo và hiệu quả nguồn nhân lực”,...
Thực hiện Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng trên các lĩnh vực cụ thể như sau: