Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng

Ngày 06/08/2019 11:43:46

+ Địa chỉ: phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HÀM RỒNG

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ của Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá

a/ Chức năng, nhiệm vụ(Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá)

- Chức năng:

Giúp UBND thành phố Thanh Hoá trực tiếp tổ chức quản lý các di tích lịch sử, văn hoá Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trong Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hàm Rồng; tổ chức thực hiện quy hoạch, kêu gọi và quản lý các dự án đầu tư vào Khu di tích lịch sử, văn hoá Hàm Rồng.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch hằng năm, 5 năm và dài hạn về quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hàm Rồng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi phê duyệt.

+ Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật, phục dựng, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; từng bước phục hồi, làm rõ và tích hợp giá trị văn hoá Đông Sơn, lịch sử văn hoá các công trình tôn giáo tín ngưỡng dân gian và lịch sử cách mạng trong không gian danh thắng Hàm Rồng. Sưu tầm, bảo quản hiện vật, tổ chức trưng bày kết hợp tuyên truyền nhằm phát huy tối đa giá trị Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, nhằm phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu khoa học. Lồng ghép hình ảnh làng truyền thống Đông Sơn, di tích khảo cổ học, di tích lịch sử - văn hoá, làm sống lại các giá trị của di tích, góp phần giáo dục, truyền bá trong và ngoài nước về một trong những cái nôi của người Việt cổ, về truyền thống văn hoá dân tộc, về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc và của xứ Thanh.

+ Quản lý và bảo vệ các di tích hiện hữu, các công trình văn hóa, du lịch và các công trình phụ cận phục vụ cho việc quản lý di tích thuộc phạm vi Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng; tránh tình trạng lấn chiếm, xuống cấp của di tích, phục hồi di tích đã mất trên cơ sở khoa học và tạo các sản phẩm đa dạng, phong phú phục vụ du lịch; thực hiện cắm mốc giới hạn và mốc giới bảo vệ khu di tích.

+ Lập và kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp vào thực hịên các dự án đầu tư bảo tồn, phục hồi, tôn tạo di tích, dự án các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, các dự án nâng cao năng lực bảo vệ di tích và phục vụ di tích, bảo tồn các danh lam thắng cảnh trong Khu di tích; đầu tư xây dựng và làm chủ các dự án đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích, các công trình văn hóa, du lịch, các công trình nâng cấp hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường dân sinh thuộc khu di tích khi được cấp có thẩm quyền giao.

+ Tư vấn, dịch vụ và tổ chức các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trong Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu trong và ngoài tỉnh để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho khu du lịch; thu phí, lệ phí dịch vụ và quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng và phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn các hệ sinh thái, các loài động, thực vật hoang dã, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan và thiên nhiên; bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan và đảm bảo an ninh trật tự trong Khu di tích. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, khai thác hạ tầng, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng theo quy định của Pháp luật.

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề án, dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, nâng cao và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quản lý, làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố theo quy định của Pháp luật, khi được UBND thành phố và cấp có thẩm quyền giao.

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức và người lao động; tài chính, tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của Pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố Thanh Hóa và của UBND tỉnh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do các cấp có thẩm quyền giao.

b/ Thông tin liên hệ

+ Họ và tên người đứng đầu: Ông Nguyễn Thanh Liên - Giám đốc Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá.

+ Địa chỉ: phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá.

+ Điện thoại: 037 8622 240.

+ Email: Hamrongthanhhoacity@gmail.com.

+ Web site của đơn vị: lichsuvanhoahamrong.gov.vn.

2. Danh sách cán bộ, viên chức Ban:

STT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thanh Liên

01.10.1966

GĐ Ban, Bí thư CB

0912603099

2

Nguyễn Trọng Lâm

29.08.1962

Phó Giám đốc Ban

0983252647

3

Nguyễn Huy Hải

15.10.1982

Phó Giám đốc Ban

0949142372

4

Trương Ngọc Tuấn

20.11.1973

Chuyên viên

0906146468

5

Lê Xuân Lương

12.11.1973

Phó phòng quản lý, bảo tồn và phát triển rừng; UV chi bộ.

0916426111

6

Đỗ Thị Dương

01.03.1974

Kế toán

0914310100

7

Trần Thị Hương

08.08.1972

Thủ quỹ

0982715655

8

Mai Thị Lương

24.12.1980

Phụ trách Kế toán

0982851305

9

Lê Thị Hồng Thu

14.08.1979

Hướng dẫn viên

01278665776

10

Trương Văn Thông

15.08.1980

Phó phòng Quản lý dự án

0919489556

11

Lê Xuân Hoàng

11.02.1979

CB Lâm sinh

01685920472

12

Trần Thị Ngân

15.08.1978

Phó phòng Quản lý di tích và dịch vụ du lịch

0948211849

13

Trần Trọng Đại

04.07.1976

CB Kỹ thuật

0905074119

14

Nguyễn Thị Thủy

12.10.1986

CB Tổng hợp

0902286660

15

Nguyễn Trần Hải

01.04.1987

CB Kỹ thuật

01683972654

16

Lê Văn Vũ

08.03.1982

CB Kỹ thuật

0988449674

17

Nguyễn Tuấn Anh

18.09.1981

Văn thư

0915222141

18

Ninh Thị Dung

01.02.1986

Hướng dẫn viên

0919912616

19

Hoàng Phương Thúy

01.05.1987

Hướng dẫn viên

01683218072

20

Đỗ Mạnh Cường

07.08.1980

Kế toán

0966883636

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2013.

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ, kết quả đạt được

Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở kiện toàn Ban quản lý dự án Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng và các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố với chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý trên 3 lĩnh vực chính là quản lý các di tích thuộc khu du lịch văn hóa lịch sử Hàm Rồng và di tích Thái miếu nhà Hậu Lê; quản lý Rừng đặc dụng Hàm Rồng; quản lý các dự án.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã bám sát các nội dung kế hoạch, dự án, đề án, chương trình công tác của UBND tỉnh, UBND thành phố làm cơ sở triển khai các nội dung công việc. Tập thể cán bộ viên chức Ban đã đoàn kết, chung sức, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đặt ra trên các lĩnh vực được giao quản lý, cụ thể như sau:

1.1. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa thực hiện việc quản lý, khai thác, bảo vệ, duy trì vệ sinh, trật tự Khu di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, Khu tượng đài Nữ sinh, Khu tượng đài Thanh niên xung phong, Quảng trường Hàm Rồng và các di tích trong khu du lịch văn hóa Hàm Rồng.

a/ Năm 2011-2012:

- Di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa:

+ Hoàn thành tốt công tác tiếp nhận bàn giao di tích Thái miếu nhà Hậu Lê từ Tiểu ban quản lý cũ.

+ Triển khai các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 có hiệu quả. Huy động tăng cường số đông cán bộ trong ban tập trung lực lượng phục vụ với tinh thần hăng hái, nhiệt tình: Tổ chức in và ghi phiếu công đức, Sổ công đức để ghi nhận lòng hảo tâm của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; Đảm bảo tình hình an ninh trật tự; Mở cửa đón tiếp, hướng dẫn nơi thắp hương cho người dân và khách thập phương; bố trí hợp lý nơi đặt hòm công đức và có lực lượng cán bộ của Ban để kịp thời thu gom hương, tiền đèn dầu tại những vị trí không thích hợp; Hạn chế tối đa việc đốt vàng mã nhằm thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ; Không để xảy ra các tình trạng ăn xin; các hoạt động kinh doanh: bán sách bói toán, tử vi, tướng số không rõ nguồn gốc… làm mất mỹ quan di tích; Phối hợp với phòng VHTT thành phố tổ chức thành công Giải thi đấu các môn: Tổ tôm điếm, Cờ người… vào ngày mồng 2 tết Nhâm Thìn.

+ Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm công tác quản lý di tích tại Đền Trần (Nam Định) và Đền Đô (Bắc Ninh). Trên cơ sở đó, Ban đã tiến hành xây dựng Quy chế quản lý di tích, tham mưu cho phòng VHTT, phòng Nội vụ thành phố ra Quyết định thành lập Tiểu ban quản lý di tích Thái miếu nhà Hậu Lê.

+ Các ngày rằm và mồng một hàng tháng được chuẩn bị chu đáo, làm tốt công tác tu lễ, dâng hương, tiếp khách, viết công đức.

+ Phân công Hướng dẫn viên thường trực tại di tích để thực hiện công tác thuyết minh, hướng dẫn, đón tiếp nhân dân và du khách thập phương.

+ Phân công trực bảo vệ 24/24 tại di tích, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc gây thất thoát tài sản của di tích.

+ Tổ chức thành công Lễ hội 21, 22 tháng Tám Âm lịch và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương và du khách tham quan.

- Công tác quản lý di tích tại Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng:

+ Trong năm 2012, đội ngũ HDV du lịch đã luôn cố gắng học hỏi, tìm hiểu các tư liệu gốc, có tính chân thực cao, chính thống để phục vụ cho việc viết bài thuyết minh tại các điểm di tích, đảm bảo chất lượng yêu cầu, mức độ thuyết phục và hấp dẫn.

+ In tập gấp quảng bá hình ảnh về Khu DLVH Hàm Rồng nhằm phục vụ cho công tác du lịch và thu hút các nhà đầu tư.

+ Thu thập các số liệu liên quan đến các di tích, các công trình văn hóa để có đủ cơ sở trình các cấp có thẩm quyền công nhận và xếp hạng, nâng cấp xếp hạng di tích.

+ Phối hợp với phòng VHTT thành phố tổ chức hướng dẫn cho học sinh các hoạt động văn hóa trong ngày Lễ kỷ niệm 3, 4/4 Hàm Rồng chiến thắng; kiểm kê các hiện vật di tích trong Khu DLVH Hàm Rồng.

+ Tham gia Hội thảo Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.

+ Thực hiện tốt Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 29/5/2012 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2012) và Hưởng ứng Lễ đón bằng công nhận Di sản VH Thế giới thành nhà Hồ”, Ban đã xây dựng Kế hoạch đón tiếp du khách đến tham quan.

+ Tham gia các hoạt động văn hóa trong Khu DLVH Hàm Rồng như: Lễ cầu siêu, Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ…

+ Trong năm đã phục vụ đón các đoàn Phòng không Không quân, Thành ủy Hội An, Đài truyền hình Trung ương và địa phương, báo chí trong và ngoài tỉnh, đoàn khách Nhật Bản, các bản hội thập phương.

b/ Năm 2013:

+ Tiếp tục thu thập các số liệu liên quan đến các di tích, các công trình văn hóa để có đủ cơ sở trình các cấp có thẩm quyền công nhận và xếp hạng, nâng cấp xếp hạng di tích.

+ Tham gia hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan khu du lịch văn hóa Hàm Rồng như đoàn khách là những người có công với đất nước từ các tỉnh Quảng Bình đến các tỉnh Miền Bắc, sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa, đoàn Hủa phăn-Lào, đoàn giảng viên trường Hồng Đức, đoàn Thái Lan, hội nhà văn Việt Nam, Bộ xây dựng.

+ Phối hợp với phòng Văn hóa, phòng Lao động thương binh xã hội tổ chức hướng dẫn dâng hương tại đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa cho các cấp Lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương và nhân dân trong và ngoài nước;

+ Tham gia các hoạt động văn hóa trong khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng như Lễ cầu siêu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng; Lễ hội tại Đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân; Lễ kỷ niệm 48 năm Hàm Rồng chiến thắng; Lễ Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ; Lễ kỷ niệm 41 năm ngày mất các nữ sinh trường 7+3, trường Y;

+ Tổ chức thành công Lễ hội 21, 22 (âm lịch) tại Di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa;

+ Xây dựng phương án, sẵn sàng tiếp nhận quản lý, đầu tư xây dựng và khai thác các di tích, công trình văn hóa trong khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng khi được UBND thành phố giao. Trước mắt, Ban đang tập trung xây dựng Phương án tiếp nhận, quản lý và khai thác công trình văn hóa Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Hội nghị.

+ Viết bài, tham gia Hội thảo Khoa học “Hàm Rồng - Địa danh lịch sử, văn hóa đặc biệt của xứ Thanh” nhằm nghiên cứu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt hấp dẫn của Hàm Rồng, qua đó đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác nhằm phát triển không gian văn hóa Hàm Rồng trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia do Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức.

c/ Quý I năm 2014

- Tại Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng:

+ Phục vụ tốt lễ viếng, lễ dâng hương sáng 27/01/2014 của tỉnh và thành phố tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá, Tượng đài nữ sinh, Tượng đài thanh niên xung phong: chủ trì tổ chức, chuẩn bị lễ hương, hoa quả, bánh kẹo…

+ Đấu mối với Ban quản lý dự án Sở Xây dựng dọn dẹp vệ sinh khu vực đang làm và bên trong, bên ngoài Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị Lễ dâng hương chu đáo để Chủ tịch nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá trong buổi lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Giáp Ngọ năm 2014 cấp Quốc gia được tổ chức vào ngày 07/02/2014.

+ Thường trực hướng dẫn khách tham quan ở các điểm di tích động Long Quang, trận địa đồi C4, động Tiên Sơn, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá: Hướng dẫn các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tại Đền thờ (Đoàn điều dưỡng những người có công trong Tỉnh Thanh Hoá, Đoàn Khối các cơ quan cấp Tỉnh … ); Hướng dẫn, giới thiệu, đưa đoàn của Đài truyền hình VTV3, VTV2 làm chương trình du lịch tại khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng.

+ Tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách thập hương, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

+ Phối hợp với phường Hàm Rồng tổ chức lễ hội Tại đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân.

+Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 49 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965-3,4/4/2014).

- Tại di tích lịch sử văn hoá Thái miếu nhà Hậu Lê:

+ Triển khai các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 có hiệu quả: In phiếu công đức, Sổ công đức để ghi nhận lòng hảo tâm của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Đảm bảo tình hình an ninh trật tự; Mở cửa đón tiếp, hướng dẫn nơi thắp hương cho người dân và khách thập phương; bố trí hợp lý nơi đặt hòm công đức và tăng cường lực lượng cán bộ của Ban để kịp thời thu gom hương, tiền lễ tại những vị trí không thích hợp; Hạn chế tối đa việc đốt vàng mã nhằm thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ; Không để xảy ra các tình trạng ăn xin; các hoạt động kinh doanh: bán sách bói toán, tử vi, tướng số không rõ nguồn gốc… làm mất mỹ quan di tích; Phối hợp với phòng VHTT thành phố tổ chức thành công Giải thi đấu các môn: Tổ tôm điếm, Cờ người… vào ngày mồng 2 tết.

+ Đầu xuân năm mới, tiếp đón các đoàn khách thập phương đến dâng hương như: Đoàn Bộ Công an, đoàn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đoàn bản hội tỉnh Hải Dương, bản hội mẹ Âu Cơ, đoàn TP.Huế.

+ Vào các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng chuẩn bị chu đáo các đồ lễ dâng hương.

1.2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Hàm Rồng

a/ Công tác chỉ đạo điều hành:

Ban đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành trong từng năm 2011, 2012, 2013 và 2014 như: Ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo kế hoạch BV & PTR Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa giai đoạn 2011-2020; Ban hành Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ kế hoạch BV&PTR Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa , kèm theo Quy chế hoạt động của BCĐ; Ban hành Phương án, kế hoạch của Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng về Bảo vệ rừng, PCCCR đặc dụng Hàm Rồng giai đoạn 2011-2015 và hàng năm.; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ KHBV & PTR - Ban quản lý Hàm Rồng của Trưởng Ban kế hoạch BV & PTR.

b/ Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR đặc biệt bảo vệ cây gỗ Sưa trước, trong và sau Tết:

Với phương châm tuyên truyền sâu rộng, đến mọi tầng lớp nhân dân công tác bảo vệ rừng, PCCCR Ban đã chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND phường Đông Cương và UBND xã Thiệu Dương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Xây dựng các bảng tin tuyên truyền, cảnh báo cháy rừng; tuyên truyền trên loa đài tại các phường, xã và các thôn, khu phố; tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô; tuyên truyền bằng pa nô áp áp pích, tờ rơi và tực tiếp tổ chức họp thôn ký cam kết đến từng thôn gần, giáp rừng với trên 1000 hộ tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giai đoạn 2013-2015; Tổ chức tuyên truyền tại các trường học của các phường xã giáp, rừng cho thanh niên, giáo viên và các cháu học sinh.

c/ Công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR đặc biệt bảo vệ cây gỗ Sưa từ năm 2011 đến nay:

Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng và phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn các hệ sinh thái, các loài động thực vật hoang dã, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan, thiên nhiên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban đã tiến hành xây dựng văn bản để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như:

- Xây dựng Quy hoạch rừng đặc dung Hàm Rồng trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết đinh 2467/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát truển bền vững rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đến năm 20120;

- Xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2013-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 về việc phê duyệt phương án PCCCR của Ban;

- Chủ trì xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong công tác BVR, PCCCR đặc dụng Hàm Rồng giữa Ban quản lý Hàm Rồng với Công an thành phố, Thành đội thành phố, Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND phường Đông Cương và UBND xã Thiệu Dương.

- Phát hiện, lập biên bản kịp thời và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với những hành vi vi phạm, lấn chiếm đất rừng như chôn cất mồ mả, xây dựng trái phép…

- Phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố, Công an thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND xã Đông Cương và xã Thiệu Dương thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu vực cây Sưa nên đã ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác trái phép cây rừng đặc biệt là các đối tượng trộm cắp gỗ Sưa tại rừng đặc dụng Hàm Rồng. Trong đó phối hợp với Công an phường Hàm Rồng, Công an thành phố bắt và đưa ra xét xử hàng chục đối tượng trộm cắp cây, gốc gỗ Sưa từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm trộm cắp gỗ Sưa và khai thác gỗ trái. Đồng thời phối hợp tuần tra, chốt chặn tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, chủ động tổ chức phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy ở các vùng trọng điểm như đồi Ga- Hang Mắt Rồng, đồi C4, đồi Quyết Thắng.

- An ninh rừng ổn định không xảy ra khai thác rừng trái phép, Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt trộm cây Sưa, đặc biệt từ năm 2011 đến nay không để xảy ra tình trạng cháy rừng.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HÀM RỒNG

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ của Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá

a/ Chức năng, nhiệm vụ(Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thành lập Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá)

- Chức năng:

Giúp UBND thành phố Thanh Hoá trực tiếp tổ chức quản lý các di tích lịch sử, văn hoá Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch trong Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hàm Rồng; tổ chức thực hiện quy hoạch, kêu gọi và quản lý các dự án đầu tư vào Khu di tích lịch sử, văn hoá Hàm Rồng.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch hằng năm, 5 năm và dài hạn về quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Hàm Rồng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi phê duyệt.

+ Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật, phục dựng, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; từng bước phục hồi, làm rõ và tích hợp giá trị văn hoá Đông Sơn, lịch sử văn hoá các công trình tôn giáo tín ngưỡng dân gian và lịch sử cách mạng trong không gian danh thắng Hàm Rồng. Sưu tầm, bảo quản hiện vật, tổ chức trưng bày kết hợp tuyên truyền nhằm phát huy tối đa giá trị Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, nhằm phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu khoa học. Lồng ghép hình ảnh làng truyền thống Đông Sơn, di tích khảo cổ học, di tích lịch sử - văn hoá, làm sống lại các giá trị của di tích, góp phần giáo dục, truyền bá trong và ngoài nước về một trong những cái nôi của người Việt cổ, về truyền thống văn hoá dân tộc, về lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc và của xứ Thanh.

+ Quản lý và bảo vệ các di tích hiện hữu, các công trình văn hóa, du lịch và các công trình phụ cận phục vụ cho việc quản lý di tích thuộc phạm vi Khu di tích lịch sử, văn hóa Hàm Rồng; tránh tình trạng lấn chiếm, xuống cấp của di tích, phục hồi di tích đã mất trên cơ sở khoa học và tạo các sản phẩm đa dạng, phong phú phục vụ du lịch; thực hiện cắm mốc giới hạn và mốc giới bảo vệ khu di tích.

+ Lập và kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp vào thực hịên các dự án đầu tư bảo tồn, phục hồi, tôn tạo di tích, dự án các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, các dự án nâng cao năng lực bảo vệ di tích và phục vụ di tích, bảo tồn các danh lam thắng cảnh trong Khu di tích; đầu tư xây dựng và làm chủ các dự án đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo các di tích, các công trình văn hóa, du lịch, các công trình nâng cấp hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường dân sinh thuộc khu di tích khi được cấp có thẩm quyền giao.

+ Tư vấn, dịch vụ và tổ chức các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trong Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu trong và ngoài tỉnh để thu hút các nguồn vốn đầu tư cho khu du lịch; thu phí, lệ phí dịch vụ và quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng và phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn các hệ sinh thái, các loài động, thực vật hoang dã, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan và thiên nhiên; bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan và đảm bảo an ninh trật tự trong Khu di tích. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, khai thác hạ tầng, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng theo quy định của Pháp luật.

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề án, dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, nâng cao và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quản lý, làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố theo quy định của Pháp luật, khi được UBND thành phố và cấp có thẩm quyền giao.

+ Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức và người lao động; tài chính, tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của Pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố Thanh Hóa và của UBND tỉnh.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do các cấp có thẩm quyền giao.

b/ Thông tin liên hệ

+ Họ và tên người đứng đầu: Ông Nguyễn Thanh Liên - Giám đốc Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá.

+ Địa chỉ: phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá.

+ Điện thoại: 037 8622 240.

+ Email: Hamrongthanhhoacity@gmail.com.

+ Web site của đơn vị: lichsuvanhoahamrong.gov.vn.

2. Danh sách cán bộ, viên chức Ban:

STT

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thanh Liên

01.10.1966

GĐ Ban, Bí thư CB

0912603099

2

Nguyễn Trọng Lâm

29.08.1962

Phó Giám đốc Ban

0983252647

3

Nguyễn Huy Hải

15.10.1982

Phó Giám đốc Ban

0949142372

4

Trương Ngọc Tuấn

20.11.1973

Chuyên viên

0906146468

5

Lê Xuân Lương

12.11.1973

Phó phòng quản lý, bảo tồn và phát triển rừng; UV chi bộ.

0916426111

6

Đỗ Thị Dương

01.03.1974

Kế toán

0914310100

7

Trần Thị Hương

08.08.1972

Thủ quỹ

0982715655

8

Mai Thị Lương

24.12.1980

Phụ trách Kế toán

0982851305

9

Lê Thị Hồng Thu

14.08.1979

Hướng dẫn viên

01278665776

10

Trương Văn Thông

15.08.1980

Phó phòng Quản lý dự án

0919489556

11

Lê Xuân Hoàng

11.02.1979

CB Lâm sinh

01685920472

12

Trần Thị Ngân

15.08.1978

Phó phòng Quản lý di tích và dịch vụ du lịch

0948211849

13

Trần Trọng Đại

04.07.1976

CB Kỹ thuật

0905074119

14

Nguyễn Thị Thủy

12.10.1986

CB Tổng hợp

0902286660

15

Nguyễn Trần Hải

01.04.1987

CB Kỹ thuật

01683972654

16

Lê Văn Vũ

08.03.1982

CB Kỹ thuật

0988449674

17

Nguyễn Tuấn Anh

18.09.1981

Văn thư

0915222141

18

Ninh Thị Dung

01.02.1986

Hướng dẫn viên

0919912616

19

Hoàng Phương Thúy

01.05.1987

Hướng dẫn viên

01683218072

20

Đỗ Mạnh Cường

07.08.1980

Kế toán

0966883636

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2013.

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ, kết quả đạt được

Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở kiện toàn Ban quản lý dự án Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng và các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố với chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý trên 3 lĩnh vực chính là quản lý các di tích thuộc khu du lịch văn hóa lịch sử Hàm Rồng và di tích Thái miếu nhà Hậu Lê; quản lý Rừng đặc dụng Hàm Rồng; quản lý các dự án.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã bám sát các nội dung kế hoạch, dự án, đề án, chương trình công tác của UBND tỉnh, UBND thành phố làm cơ sở triển khai các nội dung công việc. Tập thể cán bộ viên chức Ban đã đoàn kết, chung sức, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đặt ra trên các lĩnh vực được giao quản lý, cụ thể như sau:

1.1. Công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa thực hiện việc quản lý, khai thác, bảo vệ, duy trì vệ sinh, trật tự Khu di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, Khu tượng đài Nữ sinh, Khu tượng đài Thanh niên xung phong, Quảng trường Hàm Rồng và các di tích trong khu du lịch văn hóa Hàm Rồng.

a/ Năm 2011-2012:

- Di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa:

+ Hoàn thành tốt công tác tiếp nhận bàn giao di tích Thái miếu nhà Hậu Lê từ Tiểu ban quản lý cũ.

+ Triển khai các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 có hiệu quả. Huy động tăng cường số đông cán bộ trong ban tập trung lực lượng phục vụ với tinh thần hăng hái, nhiệt tình: Tổ chức in và ghi phiếu công đức, Sổ công đức để ghi nhận lòng hảo tâm của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; Đảm bảo tình hình an ninh trật tự; Mở cửa đón tiếp, hướng dẫn nơi thắp hương cho người dân và khách thập phương; bố trí hợp lý nơi đặt hòm công đức và có lực lượng cán bộ của Ban để kịp thời thu gom hương, tiền đèn dầu tại những vị trí không thích hợp; Hạn chế tối đa việc đốt vàng mã nhằm thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ; Không để xảy ra các tình trạng ăn xin; các hoạt động kinh doanh: bán sách bói toán, tử vi, tướng số không rõ nguồn gốc… làm mất mỹ quan di tích; Phối hợp với phòng VHTT thành phố tổ chức thành công Giải thi đấu các môn: Tổ tôm điếm, Cờ người… vào ngày mồng 2 tết Nhâm Thìn.

+ Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm công tác quản lý di tích tại Đền Trần (Nam Định) và Đền Đô (Bắc Ninh). Trên cơ sở đó, Ban đã tiến hành xây dựng Quy chế quản lý di tích, tham mưu cho phòng VHTT, phòng Nội vụ thành phố ra Quyết định thành lập Tiểu ban quản lý di tích Thái miếu nhà Hậu Lê.

+ Các ngày rằm và mồng một hàng tháng được chuẩn bị chu đáo, làm tốt công tác tu lễ, dâng hương, tiếp khách, viết công đức.

+ Phân công Hướng dẫn viên thường trực tại di tích để thực hiện công tác thuyết minh, hướng dẫn, đón tiếp nhân dân và du khách thập phương.

+ Phân công trực bảo vệ 24/24 tại di tích, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc gây thất thoát tài sản của di tích.

+ Tổ chức thành công Lễ hội 21, 22 tháng Tám Âm lịch và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương và du khách tham quan.

- Công tác quản lý di tích tại Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng:

+ Trong năm 2012, đội ngũ HDV du lịch đã luôn cố gắng học hỏi, tìm hiểu các tư liệu gốc, có tính chân thực cao, chính thống để phục vụ cho việc viết bài thuyết minh tại các điểm di tích, đảm bảo chất lượng yêu cầu, mức độ thuyết phục và hấp dẫn.

+ In tập gấp quảng bá hình ảnh về Khu DLVH Hàm Rồng nhằm phục vụ cho công tác du lịch và thu hút các nhà đầu tư.

+ Thu thập các số liệu liên quan đến các di tích, các công trình văn hóa để có đủ cơ sở trình các cấp có thẩm quyền công nhận và xếp hạng, nâng cấp xếp hạng di tích.

+ Phối hợp với phòng VHTT thành phố tổ chức hướng dẫn cho học sinh các hoạt động văn hóa trong ngày Lễ kỷ niệm 3, 4/4 Hàm Rồng chiến thắng; kiểm kê các hiện vật di tích trong Khu DLVH Hàm Rồng.

+ Tham gia Hội thảo Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ.

+ Thực hiện tốt Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 29/5/2012 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2012) và Hưởng ứng Lễ đón bằng công nhận Di sản VH Thế giới thành nhà Hồ”, Ban đã xây dựng Kế hoạch đón tiếp du khách đến tham quan.

+ Tham gia các hoạt động văn hóa trong Khu DLVH Hàm Rồng như: Lễ cầu siêu, Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ…

+ Trong năm đã phục vụ đón các đoàn Phòng không Không quân, Thành ủy Hội An, Đài truyền hình Trung ương và địa phương, báo chí trong và ngoài tỉnh, đoàn khách Nhật Bản, các bản hội thập phương.

b/ Năm 2013:

+ Tiếp tục thu thập các số liệu liên quan đến các di tích, các công trình văn hóa để có đủ cơ sở trình các cấp có thẩm quyền công nhận và xếp hạng, nâng cấp xếp hạng di tích.

+ Tham gia hướng dẫn các đoàn khách đến tham quan khu du lịch văn hóa Hàm Rồng như đoàn khách là những người có công với đất nước từ các tỉnh Quảng Bình đến các tỉnh Miền Bắc, sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa, đoàn Hủa phăn-Lào, đoàn giảng viên trường Hồng Đức, đoàn Thái Lan, hội nhà văn Việt Nam, Bộ xây dựng.

+ Phối hợp với phòng Văn hóa, phòng Lao động thương binh xã hội tổ chức hướng dẫn dâng hương tại đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa cho các cấp Lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương và nhân dân trong và ngoài nước;

+ Tham gia các hoạt động văn hóa trong khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng như Lễ cầu siêu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng; Lễ hội tại Đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân; Lễ kỷ niệm 48 năm Hàm Rồng chiến thắng; Lễ Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ; Lễ kỷ niệm 41 năm ngày mất các nữ sinh trường 7+3, trường Y;

+ Tổ chức thành công Lễ hội 21, 22 (âm lịch) tại Di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa;

+ Xây dựng phương án, sẵn sàng tiếp nhận quản lý, đầu tư xây dựng và khai thác các di tích, công trình văn hóa trong khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng khi được UBND thành phố giao. Trước mắt, Ban đang tập trung xây dựng Phương án tiếp nhận, quản lý và khai thác công trình văn hóa Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa; Trung tâm Hội nghị.

+ Viết bài, tham gia Hội thảo Khoa học “Hàm Rồng - Địa danh lịch sử, văn hóa đặc biệt của xứ Thanh” nhằm nghiên cứu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt hấp dẫn của Hàm Rồng, qua đó đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác nhằm phát triển không gian văn hóa Hàm Rồng trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia do Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức.

c/ Quý I năm 2014

- Tại Khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng:

+ Phục vụ tốt lễ viếng, lễ dâng hương sáng 27/01/2014 của tỉnh và thành phố tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá, Tượng đài nữ sinh, Tượng đài thanh niên xung phong: chủ trì tổ chức, chuẩn bị lễ hương, hoa quả, bánh kẹo…

+ Đấu mối với Ban quản lý dự án Sở Xây dựng dọn dẹp vệ sinh khu vực đang làm và bên trong, bên ngoài Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị Lễ dâng hương chu đáo để Chủ tịch nước, Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá trong buổi lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Giáp Ngọ năm 2014 cấp Quốc gia được tổ chức vào ngày 07/02/2014.

+ Thường trực hướng dẫn khách tham quan ở các điểm di tích động Long Quang, trận địa đồi C4, động Tiên Sơn, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hoá: Hướng dẫn các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tại Đền thờ (Đoàn điều dưỡng những người có công trong Tỉnh Thanh Hoá, Đoàn Khối các cơ quan cấp Tỉnh … ); Hướng dẫn, giới thiệu, đưa đoàn của Đài truyền hình VTV3, VTV2 làm chương trình du lịch tại khu di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng.

+ Tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách thập hương, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

+ Phối hợp với phường Hàm Rồng tổ chức lễ hội Tại đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân.

+Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 49 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965-3,4/4/2014).

- Tại di tích lịch sử văn hoá Thái miếu nhà Hậu Lê:

+ Triển khai các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 có hiệu quả: In phiếu công đức, Sổ công đức để ghi nhận lòng hảo tâm của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Đảm bảo tình hình an ninh trật tự; Mở cửa đón tiếp, hướng dẫn nơi thắp hương cho người dân và khách thập phương; bố trí hợp lý nơi đặt hòm công đức và tăng cường lực lượng cán bộ của Ban để kịp thời thu gom hương, tiền lễ tại những vị trí không thích hợp; Hạn chế tối đa việc đốt vàng mã nhằm thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ; Không để xảy ra các tình trạng ăn xin; các hoạt động kinh doanh: bán sách bói toán, tử vi, tướng số không rõ nguồn gốc… làm mất mỹ quan di tích; Phối hợp với phòng VHTT thành phố tổ chức thành công Giải thi đấu các môn: Tổ tôm điếm, Cờ người… vào ngày mồng 2 tết.

+ Đầu xuân năm mới, tiếp đón các đoàn khách thập phương đến dâng hương như: Đoàn Bộ Công an, đoàn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đoàn bản hội tỉnh Hải Dương, bản hội mẹ Âu Cơ, đoàn TP.Huế.

+ Vào các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng chuẩn bị chu đáo các đồ lễ dâng hương.

1.2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Hàm Rồng

a/ Công tác chỉ đạo điều hành:

Ban đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành trong từng năm 2011, 2012, 2013 và 2014 như: Ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo kế hoạch BV & PTR Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa giai đoạn 2011-2020; Ban hành Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ kế hoạch BV&PTR Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa , kèm theo Quy chế hoạt động của BCĐ; Ban hành Phương án, kế hoạch của Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng về Bảo vệ rừng, PCCCR đặc dụng Hàm Rồng giai đoạn 2011-2015 và hàng năm.; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ KHBV & PTR - Ban quản lý Hàm Rồng của Trưởng Ban kế hoạch BV & PTR.

b/ Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR đặc biệt bảo vệ cây gỗ Sưa trước, trong và sau Tết:

Với phương châm tuyên truyền sâu rộng, đến mọi tầng lớp nhân dân công tác bảo vệ rừng, PCCCR Ban đã chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND phường Đông Cương và UBND xã Thiệu Dương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Xây dựng các bảng tin tuyên truyền, cảnh báo cháy rừng; tuyên truyền trên loa đài tại các phường, xã và các thôn, khu phố; tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô; tuyên truyền bằng pa nô áp áp pích, tờ rơi và tực tiếp tổ chức họp thôn ký cam kết đến từng thôn gần, giáp rừng với trên 1000 hộ tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giai đoạn 2013-2015; Tổ chức tuyên truyền tại các trường học của các phường xã giáp, rừng cho thanh niên, giáo viên và các cháu học sinh.

c/ Công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR đặc biệt bảo vệ cây gỗ Sưa từ năm 2011 đến nay:

Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng cháy chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng và phát triển rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; bảo tồn các hệ sinh thái, các loài động thực vật hoang dã, phục hồi tài nguyên rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học, cảnh quan, thiên nhiên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban đã tiến hành xây dựng văn bản để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như:

- Xây dựng Quy hoạch rừng đặc dung Hàm Rồng trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết đinh 2467/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát truển bền vững rừng đặc dụng khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng đến năm 20120;

- Xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2013-2015 trình UBND tỉnh phê duyệt và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 về việc phê duyệt phương án PCCCR của Ban;

- Chủ trì xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong công tác BVR, PCCCR đặc dụng Hàm Rồng giữa Ban quản lý Hàm Rồng với Công an thành phố, Thành đội thành phố, Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND phường Đông Cương và UBND xã Thiệu Dương.

- Phát hiện, lập biên bản kịp thời và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với những hành vi vi phạm, lấn chiếm đất rừng như chôn cất mồ mả, xây dựng trái phép…

- Phối hợp với Hạt kiểm lâm thành phố, Công an thành phố, UBND phường Hàm Rồng, UBND xã Đông Cương và xã Thiệu Dương thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu vực cây Sưa nên đã ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác trái phép cây rừng đặc biệt là các đối tượng trộm cắp gỗ Sưa tại rừng đặc dụng Hàm Rồng. Trong đó phối hợp với Công an phường Hàm Rồng, Công an thành phố bắt và đưa ra xét xử hàng chục đối tượng trộm cắp cây, gốc gỗ Sưa từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm trộm cắp gỗ Sưa và khai thác gỗ trái. Đồng thời phối hợp tuần tra, chốt chặn tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, chủ động tổ chức phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy ở các vùng trọng điểm như đồi Ga- Hang Mắt Rồng, đồi C4, đồi Quyết Thắng.

- An ninh rừng ổn định không xảy ra khai thác rừng trái phép, Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt trộm cây Sưa, đặc biệt từ năm 2011 đến nay không để xảy ra tình trạng cháy rừng.