Trường mầm non Trường Thi A

Ngày 18/10/2018 10:57:00

03- Nguyễn Trường Tộ - Phường Trường Thi - TP Thanh Hoá; Điện thoại trường: (037) 714.987;

 Trong nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố. Công đoàn liên tục đạt công đoàn vững mạnh cấp thành phố và được Liên đoàn lao động thành phố khen. Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

 I- GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên trường: Trường mầm non Trường Thi A .

2.Năm thành lập: 1993

3.Địa chỉ:     03- Nguyễn Trường Tộ - Phường Trường Thi - TP Thanh Hoá.

4. Điện thoại trường: (037) 714.987

5. Hiệu trưởng nhà trường:

- Họ tên:       Lê Thị Toàn

- Ngày sinh:  17 - 10 - 1967

- Quê quán:  Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá

- Trú quán:    Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá

- Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

- Ngày vào Đảng:  23 - 06 - 2000

II- Một số thành tích và lịch sử phát triển

1- Thành tích

Trong nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố

Công đoàn liên tục đạt công đoàn vững mạnh cấp thành phố và được Liên đoàn lao động thành phố khen.

Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh

2- Lịch sử phát triển

- Từ năm 1977 đến năm 1993 là nhà trẻ của Ủy ban nhân dân thị xã Thanh Hóa.

- Năm 1993 được Ủy ban nhân dân thị xã ký quyết định thsnhf lập trường mầm non liên cơ( nay là trường mầm non Trường Thị A)

 - Từ năm 1993 đến năm 2004 trường trực thuộc văn phòng UBND thành phố Thanh Hóa

- Từ năm 2004 đến nay trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân phường Trường Thi Thành phố Thanh Hóa

III- Qui mô

1- Số cán bộ giáo viên : 23

2- Số lớp và học sinh: 4 nhóm lớp, 135 cháu

3- Cơ sở vật chất

+ Phòng học gồm 4 phòng

+ Trang thiết bị: Đồ chơi ngoài trời và trang thiết bị trong lớp tương đối đầy đủ phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện đại

IV- Cơ cấu tổ chức

1.  Ban giám hiệu:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Lê Thị Toàn

Hiệu trưởng

037851853

0903409977

2

Nguyễn Thị Mười

Phó Hiệu trưởng

037240175

0916499255

3

Hà Thị Hằng

Phó Hiệu trưởng

037711

2. Công đoàn: gồm 23 đoàn viên công đoàn

3. Chi bộ: gồm 9 Đảng viên

4. Các tổ bộ môn:

TT

Tên tổ

Số cán bộ

Ghi chú

1

Tổ nhà trẻ

5

 

2

Tổ mẫu giáo

9

 

3

Tổ nuôi dưỡng

4

 

4

Tổ hành chính

5

 

Trường mầm non Trường Thi A

Đăng lúc: 18/10/2018 10:57:00 (GMT+7)

03- Nguyễn Trường Tộ - Phường Trường Thi - TP Thanh Hoá; Điện thoại trường: (037) 714.987;

 Trong nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố. Công đoàn liên tục đạt công đoàn vững mạnh cấp thành phố và được Liên đoàn lao động thành phố khen. Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

 I- GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên trường: Trường mầm non Trường Thi A .

2.Năm thành lập: 1993

3.Địa chỉ:     03- Nguyễn Trường Tộ - Phường Trường Thi - TP Thanh Hoá.

4. Điện thoại trường: (037) 714.987

5. Hiệu trưởng nhà trường:

- Họ tên:       Lê Thị Toàn

- Ngày sinh:  17 - 10 - 1967

- Quê quán:  Đông Hương - Thành phố Thanh Hoá

- Trú quán:    Đông Thọ - Thành phố Thanh Hoá

- Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non

- Ngày vào Đảng:  23 - 06 - 2000

II- Một số thành tích và lịch sử phát triển

1- Thành tích

Trong nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố

Công đoàn liên tục đạt công đoàn vững mạnh cấp thành phố và được Liên đoàn lao động thành phố khen.

Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh

2- Lịch sử phát triển

- Từ năm 1977 đến năm 1993 là nhà trẻ của Ủy ban nhân dân thị xã Thanh Hóa.

- Năm 1993 được Ủy ban nhân dân thị xã ký quyết định thsnhf lập trường mầm non liên cơ( nay là trường mầm non Trường Thị A)

 - Từ năm 1993 đến năm 2004 trường trực thuộc văn phòng UBND thành phố Thanh Hóa

- Từ năm 2004 đến nay trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân phường Trường Thi Thành phố Thanh Hóa

III- Qui mô

1- Số cán bộ giáo viên : 23

2- Số lớp và học sinh: 4 nhóm lớp, 135 cháu

3- Cơ sở vật chất

+ Phòng học gồm 4 phòng

+ Trang thiết bị: Đồ chơi ngoài trời và trang thiết bị trong lớp tương đối đầy đủ phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện đại

IV- Cơ cấu tổ chức

1.  Ban giám hiệu:

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

1

Lê Thị Toàn

Hiệu trưởng

037851853

0903409977

2

Nguyễn Thị Mười

Phó Hiệu trưởng

037240175

0916499255

3

Hà Thị Hằng

Phó Hiệu trưởng

037711

2. Công đoàn: gồm 23 đoàn viên công đoàn

3. Chi bộ: gồm 9 Đảng viên

4. Các tổ bộ môn:

TT

Tên tổ

Số cán bộ

Ghi chú

1

Tổ nhà trẻ

5

 

2

Tổ mẫu giáo

9

 

3

Tổ nuôi dưỡng

4

 

4

Tổ hành chính

5