Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng

Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng

+ Địa chỉ: phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá

+ Địa chỉ: phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa
12