Phòng Kinh tế thành phố

Ngày 21/01/2019 16:52:11

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG:

          1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ: 

a). Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế được hợp nhất từ hai phòng là phòng Công thương và phòng Nông nghiệp, theo Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, về việc hợp nhất phòng Công thương thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phòng Kinh tế.

Lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành của phòng Kinh tế thành phố bao gồm: Công thương, Giao thông vận tải, Điện năng, Năng lượng, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác xã, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trạm Khuyến nông.

Các sở chuyên ngành: Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Liên minh các Hợp tác xã, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa.

* Lĩnh vực Công thương.

Thực hiện chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực: Thương mại dịch vụ; công nghiệp; doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh có điều kiện; công tác khuyến công ở các lĩnh vực thuộc chuyên ngành công thương; phát triển kinh tế hợp tác xã, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

* Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Năng lượng, Điện năng.

Thực hiện chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; điện năng; quản lý năng lượng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

* Lĩnh vực Nông nghiệp.

Thực hiện chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; chế biến nông sản, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; thực hiện công tác khuyến nông ở các lĩnh vực thuộc chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

b). Thông tin liên hệ:

Họ và tên người đứng đầu: Lê Trọng Giang, Chức vụ: Trưởng phòng.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
               Điện thoại liên hệ: 0373.710.507.

2. Danh sách cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

 

 

Cơ quan

Nhà Riêng

Di động

1

 Lê Trọng Giang

Trưởng phòng

3710507

   

2

Nguyễn Minh Long

P.Trưởng phòng

3710513

3858630

913356996

3

Nguyễn Trọng Tiến

P.Trưởng phòng

 

 

912797587

4

Thiều Khắc Hạo

P.Trưởng phòng

 

 

912035087

5

Hoàng Quý Dương P.Trưởng phòng

 

 

 

6

Lê Anh Tú

Chuyên viên

 

3718920

912958057

7

Nguyễn Mạnh Thắng

Chuyên viên

 

3943033

914403359

8

Nguyễn Thế Phương

Chuyên viên

 

3757508

912601090

9

Lê Thị Hương

Chuyên viên

 

3942908

915040696

10

Hoàng Thị Tuyến

Chuyên viên

 

 

945411338

11

Lê Thiệu Phúc

Chuyên viên

 

 

948210177

12

Vũ Thị Lan Hương

Chuyên viên

 

 

948622287

13

Phạm Thị Loan

LĐ HĐ

 

 

912867616

14

Lê Thị Thúy

LĐ HĐ

 

 

948390530

15

Lê Văn Hoàn

LĐ HĐ

 

 

915666248

16

Nguyễn Văn Hải

Chuyên viên

 

 

913293903


II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:


1.    
Thành tích nổi bật:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các đề án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế như: Đề án văn minh thương mại; đề án khôi phục và phát triển nghề làng nghề truyền thống giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; đề án phát triển rau an toàn giai đoạn 2013 – 2015, đề án cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

2. Thành tích những năm gần đây:

* Thương mại – dịch vụ:

Trong những năm gần đây thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi hoàn thành mô hình quản lý chợ ở các chợ trung tâm thành phố, trong quá trình chuyển đổi đã huy động hàng nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng cụ thể như: chợ Tây Thành, chợ Vườn Hoa, chợ Điện Biên, chợ Đình Hương, chợ Nam Thành, chợ Trường Thi và chợ Đông Thành; trong thời gian tới phòng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi tiếp các chợ nội thành

Phòng Kinh tế thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:52:11 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG:

          1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ: 

a). Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế được hợp nhất từ hai phòng là phòng Công thương và phòng Nông nghiệp, theo Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, về việc hợp nhất phòng Công thương thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phòng Kinh tế.

Lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành của phòng Kinh tế thành phố bao gồm: Công thương, Giao thông vận tải, Điện năng, Năng lượng, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác xã, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trạm Khuyến nông.

Các sở chuyên ngành: Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Liên minh các Hợp tác xã, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa.

* Lĩnh vực Công thương.

Thực hiện chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực: Thương mại dịch vụ; công nghiệp; doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh có điều kiện; công tác khuyến công ở các lĩnh vực thuộc chuyên ngành công thương; phát triển kinh tế hợp tác xã, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

* Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Năng lượng, Điện năng.

Thực hiện chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; điện năng; quản lý năng lượng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

* Lĩnh vực Nông nghiệp.

Thực hiện chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; chế biến nông sản, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; thực hiện công tác khuyến nông ở các lĩnh vực thuộc chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

b). Thông tin liên hệ:

Họ và tên người đứng đầu: Lê Trọng Giang, Chức vụ: Trưởng phòng.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
               Điện thoại liên hệ: 0373.710.507.

2. Danh sách cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

 

 

Cơ quan

Nhà Riêng

Di động

1

 Lê Trọng Giang

Trưởng phòng

3710507

   

2

Nguyễn Minh Long

P.Trưởng phòng

3710513

3858630

913356996

3

Nguyễn Trọng Tiến

P.Trưởng phòng

 

 

912797587

4

Thiều Khắc Hạo

P.Trưởng phòng

 

 

912035087

5

Hoàng Quý Dương P.Trưởng phòng

 

 

 

6

Lê Anh Tú

Chuyên viên

 

3718920

912958057

7

Nguyễn Mạnh Thắng

Chuyên viên

 

3943033

914403359

8

Nguyễn Thế Phương

Chuyên viên

 

3757508

912601090

9

Lê Thị Hương

Chuyên viên

 

3942908

915040696

10

Hoàng Thị Tuyến

Chuyên viên

 

 

945411338

11

Lê Thiệu Phúc

Chuyên viên

 

 

948210177

12

Vũ Thị Lan Hương

Chuyên viên

 

 

948622287

13

Phạm Thị Loan

LĐ HĐ

 

 

912867616

14

Lê Thị Thúy

LĐ HĐ

 

 

948390530

15

Lê Văn Hoàn

LĐ HĐ

 

 

915666248

16

Nguyễn Văn Hải

Chuyên viên

 

 

913293903


II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:


1.    
Thành tích nổi bật:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các đề án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế như: Đề án văn minh thương mại; đề án khôi phục và phát triển nghề làng nghề truyền thống giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; đề án phát triển rau an toàn giai đoạn 2013 – 2015, đề án cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013 – 2015 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

2. Thành tích những năm gần đây:

* Thương mại – dịch vụ:

Trong những năm gần đây thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi hoàn thành mô hình quản lý chợ ở các chợ trung tâm thành phố, trong quá trình chuyển đổi đã huy động hàng nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng cụ thể như: chợ Tây Thành, chợ Vườn Hoa, chợ Điện Biên, chợ Đình Hương, chợ Nam Thành, chợ Trường Thi và chợ Đông Thành; trong thời gian tới phòng tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chuyển đổi tiếp các chợ nội thành