Phòng Nội vụ thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng nhiệm vụ:

          * Vị trí:

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường, xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác thanh niên.

          * Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

          2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

          3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

          4. Về tổ chức, bộ máy:

          a. Tham mưu giúp UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

          b. Trình UBND thành phố quyết định hoặc tham mưu để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

          c. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

          d. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thành phố theo quy định của pháp luật.

          5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

          a. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm cho các phòng, ban đơn vị trực thuộc.

          b. Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

          c. Giúp UBND thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, xã.

          6. Về công tác xây dựng chính quyền:

          a. Giúp UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo phân công của UBND thành phố và hướng dẫn của UBND tỉnh.

          b. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND cấp phường, xã; giúp UBND thành phố trình UBND cấp tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

          c. Tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố.

          d. Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng phố, thôn, tổ dân phố.

          7. Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường, xã trên địa bàn thành phố.

          8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

          a. Tham mưu giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          b. Thực hiện việc tuyển dụng ,quản lý công chức phường, xã và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã theo phân cấp.

          9. Về cải cách hành chính:

          a. Giúp UBND thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn, đơn vị cùng cấp và UBND các phường, xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

          b. Tham mưu giúp UBND thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

          c. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND thành phố và cấp tỉnh.

          10. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

          11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

          a. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

          b. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan ,đơn vị trên địa bàn thành phố và lưu trữ thành phố.

          12. Về công tác tôn giáo:

          a. Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

          b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

          13. Về công tác thi đua - khen thưởng:

          a. Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của thành phố.

          b. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

          15. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn.

          16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

          17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

          18. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

          19. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

          20. Giúp UBND thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các phường, xã về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

          21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.

b. Thông tin liên hệ:

- Họ và tên người đứng đầu: Bùi Thị Khánh Vân , Trưởng phòng Nội vụ

- Điện thoại: 0373.753.048        DĐ: 

2. Danh sách cán bộ: 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Bùi Thị Khánh Vân

Trưởng phòng

 

2

 

  

3

Hoàng Ánh Sáng

Phó Trưởng phòng

0919149246

4

Nguyễn Văn Thường

Chuyên viên

0904625083

5

Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0968599368

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên viên

0904964688

7

Lê Thị Thanh

Chuyên viên

0939311977

8

Lê Thị Hằng

Chuyên viên

0988279431

9

Đàm Thị Thu

Chuyên viên

0915167097

10

Lê Thị Phương

LĐHĐ

0989968377

11

Nguyễn Anh Ngọc

LĐHĐ

0982366663


II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật:

Tham mưu cho lãnh đạo thành phố, UBND thành phố về tổ chức bộ máy cán bộ, về quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ; về điều động, thuyên chuyển , bổ nhiệm cán bộ, về thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công tác Thi đua-Khen thưởng, kỷ luật, công tác Tôn giáo, công tác Lưu trữ, công tác Cải cách hành chính, quản lý Nhà nước về Thanh niên và các tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Thành tích những năm gần đây:

Hoàn chỉnh các quy chế tổ chức hoạt động, quy chế làm việc của các phòng, ban, đơn vị. Thực hiện việc bố trí, sắp xếp luân chuyển cán bộ; quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị và người đứng đầu; Tham gia các Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố, thành lập 06 phường, xây dựng thành phố Thanh Hoá lên Đô Thị loại 1, hoàn thiện hồ sơ cho thành phố Thanh Hoá đón Huân chương độc lập hạng nhất.

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được từ năm 2010 đến nay:

 - Là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu về công tác cán bộ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phòng Nội vụ UBND thành phố đã tích cực  tham mưu giúp UBND thành phố, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ:

- Xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố:  Duy trì thường xuyên công tác rà soát điều chỉnh, tổ chức sắp xếp bộ máy các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, phường, xã; điều chỉnh cơ cấu, nhân sự lãnh đạo và số lượng cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 14 của Thủ tướng chính phủ. Đến nay, về cơ bản các phòng, ban và 37 phường xã  đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức ổn định, đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ, quản lý, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã theo từng giai đoạn, thời kỳ. Chỉ đạo các phường, xã trong công tác quy  hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tham mưu công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm; triển khai kê khai tài sản và thu nhập cá nhân của cán bộ theo quy định; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, công chức các phường, xã về cơ cấu chủng loại, số lượng, chất lượng theo Nghị định 92/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 619/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về cán bộ, công chức phường, xã, để có kế hoạch tham mưu cho UBND thành phố cân đối, điều chỉnh, bổ sung  kịp thời.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ở các phường, xã làm tốt công tác quản lý về địa giới hành chính, tham mưu công tác xây dựng chính quyền địa phương; công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo; công tác Thi đua-Khen thưởng, Văn thư-Lưu trữ. Tham mưu đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; đổi mới công tác Thi đua-Khen thưởng, kỷ luật. Đưa công tác Thi đua-Khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển.

           - Công tác tham mưu về đào tạo-bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện khá tốt, theo đúng kế hoạch hàng năm của Sở Nội vụ.

Phòng Nội vụ thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng nhiệm vụ:

          * Vị trí:

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường, xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác thanh niên.

          * Nhiệm vụ và quyền hạn:

          1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

          2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

          3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

          4. Về tổ chức, bộ máy:

          a. Tham mưu giúp UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

          b. Trình UBND thành phố quyết định hoặc tham mưu để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

          c. Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

          d. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thành phố theo quy định của pháp luật.

          5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

          a. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm cho các phòng, ban đơn vị trực thuộc.

          b. Giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

          c. Giúp UBND thành phố tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, xã.

          6. Về công tác xây dựng chính quyền:

          a. Giúp UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo phân công của UBND thành phố và hướng dẫn của UBND tỉnh.

          b. Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của UBND cấp phường, xã; giúp UBND thành phố trình UBND cấp tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

          c. Tham mưu giúp UBND thành phố xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố.

          d. Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng phố, thôn, tổ dân phố.

          7. Giúp UBND thành phố trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường, xã trên địa bàn thành phố.

          8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

          a. Tham mưu giúp UBND thành phố trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          b. Thực hiện việc tuyển dụng ,quản lý công chức phường, xã và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, xã theo phân cấp.

          9. Về cải cách hành chính:

          a. Giúp UBND thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn, đơn vị cùng cấp và UBND các phường, xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

          b. Tham mưu giúp UBND thành phố về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

          c. Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND thành phố và cấp tỉnh.

          10. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

          11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

          a. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

          b. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan ,đơn vị trên địa bàn thành phố và lưu trữ thành phố.

          12. Về công tác tôn giáo:

          a. Giúp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

          b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

          13. Về công tác thi đua - khen thưởng:

          a. Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của thành phố.

          b. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

          14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

          15. Giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn.

          16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

          17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

          18. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

          19. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.

          20. Giúp UBND thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các phường, xã về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

          21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.

b. Thông tin liên hệ:

- Họ và tên người đứng đầu: Bùi Thị Khánh Vân , Trưởng phòng Nội vụ

- Điện thoại: 0373.753.048        DĐ: 

2. Danh sách cán bộ: 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Bùi Thị Khánh Vân

Trưởng phòng

 

2

 

  

3

Hoàng Ánh Sáng

Phó Trưởng phòng

0919149246

4

Nguyễn Văn Thường

Chuyên viên

0904625083

5

Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0968599368

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Chuyên viên

0904964688

7

Lê Thị Thanh

Chuyên viên

0939311977

8

Lê Thị Hằng

Chuyên viên

0988279431

9

Đàm Thị Thu

Chuyên viên

0915167097

10

Lê Thị Phương

LĐHĐ

0989968377

11

Nguyễn Anh Ngọc

LĐHĐ

0982366663


II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật:

Tham mưu cho lãnh đạo thành phố, UBND thành phố về tổ chức bộ máy cán bộ, về quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ; về điều động, thuyên chuyển , bổ nhiệm cán bộ, về thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công tác Thi đua-Khen thưởng, kỷ luật, công tác Tôn giáo, công tác Lưu trữ, công tác Cải cách hành chính, quản lý Nhà nước về Thanh niên và các tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Thành tích những năm gần đây:

Hoàn chỉnh các quy chế tổ chức hoạt động, quy chế làm việc của các phòng, ban, đơn vị. Thực hiện việc bố trí, sắp xếp luân chuyển cán bộ; quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị và người đứng đầu; Tham gia các Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố, thành lập 06 phường, xây dựng thành phố Thanh Hoá lên Đô Thị loại 1, hoàn thiện hồ sơ cho thành phố Thanh Hoá đón Huân chương độc lập hạng nhất.

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được từ năm 2010 đến nay:

 - Là phòng chuyên môn có chức năng tham mưu về công tác cán bộ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phòng Nội vụ UBND thành phố đã tích cực  tham mưu giúp UBND thành phố, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Nội vụ:

- Xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố:  Duy trì thường xuyên công tác rà soát điều chỉnh, tổ chức sắp xếp bộ máy các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, phường, xã; điều chỉnh cơ cấu, nhân sự lãnh đạo và số lượng cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 14 của Thủ tướng chính phủ. Đến nay, về cơ bản các phòng, ban và 37 phường xã  đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức ổn định, đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ, quản lý, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã theo từng giai đoạn, thời kỳ. Chỉ đạo các phường, xã trong công tác quy  hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tham mưu công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm; triển khai kê khai tài sản và thu nhập cá nhân của cán bộ theo quy định; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, công chức các phường, xã về cơ cấu chủng loại, số lượng, chất lượng theo Nghị định 92/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 619/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về cán bộ, công chức phường, xã, để có kế hoạch tham mưu cho UBND thành phố cân đối, điều chỉnh, bổ sung  kịp thời.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức ở các phường, xã làm tốt công tác quản lý về địa giới hành chính, tham mưu công tác xây dựng chính quyền địa phương; công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo; công tác Thi đua-Khen thưởng, Văn thư-Lưu trữ. Tham mưu đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; đổi mới công tác Thi đua-Khen thưởng, kỷ luật. Đưa công tác Thi đua-Khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển.

           - Công tác tham mưu về đào tạo-bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện khá tốt, theo đúng kế hoạch hàng năm của Sở Nội vụ.