Thanh tra thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức Thanh tra:

Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

+ Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thwucj hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố.

- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND cấp xã;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND cấp xã;

+ Thanh tra việc khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b. Thông tin liên hệ:

- Họ và tên người đứng đầu: Trịnh Văn Thế - Chánh Thanh tra

- Điện thoại: 037.3752.055

2. Danh sách cán bộ:

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Ghi chú

1

Trịnh Văn Thế

Chánh thanh tra

 0932225369

 

2

Hà Khoa Văn

Phó Chánh thanh tra

0904.243.113

 

3

Lê Thị Trúc Quỳnh

Phó Chánh thanh tra

 

 

4

Phạm Thị Vân

Thanh tra viên

0978.259.427

 

5

Nguyễn Thị Hà Chi

Thanh tra viên

0983.521.193

 

 6

Lê Văn Ngữ  Chuyên viên0972559189

 

7

Phạm Thị Huyền

Cán bộ

0975.487.999

 

8

Nguyễn Hữu Huy

Chuyên viên

 

 

 

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định cộng nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND thành phố

2010

Giấy khen

Quyết định số 95-QĐ/TU ngày 30/12/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa.

2010

Tập thể LĐXS

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tinh Thanh Hóa.

2011

Bằng khen

Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

2011

Giấy khen

Quyết định số 719/QĐ-TTTH ngày 15/12/2011 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

2012

Giấy khen

Quyết định số 1199/QĐ-UBND-TTTH ngày 28/12/2012 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

2012

Tập thể LĐXS

Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tinh Thanh Hóa.

 

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị:

- Nhiệm vụ công tác thanh tra kinh tế xã hội: Thực hiện chương trình thanh tra kinh tế xã hội hàng năm sau khi được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Tập trung vào công tác thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc sử dụng ngân sách, tài sản công đối với các phường, xã, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

- Nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+Duy trì chế độ tiếp dân theo luật định.

+ Hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường, xã thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu tố của công dân.

+ Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền mới phát sinh, không để tồn đọng.

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc đang thụ lý.

+ Liên tục rà soát để tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm các vụ việc sau kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Nhiệm vụ công tác chống tham nhũng: Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc thành phố trong công tác thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, thực hiện các quy định về Cải cách hành chính và thực hiện các quy định theo Quy chế dân chủ tại cơ sở.

- Thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra: Tiếp tục đôn đốc trưởng các phòng, ban, đơn vị, phường, xã có liên quan thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra.

Thanh tra thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức Thanh tra:

Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thành phố và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

+ Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thwucj hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố.

- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND cấp xã;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND cấp xã;

+ Thanh tra việc khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b. Thông tin liên hệ:

- Họ và tên người đứng đầu: Trịnh Văn Thế - Chánh Thanh tra

- Điện thoại: 037.3752.055

2. Danh sách cán bộ:

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Ghi chú

1

Trịnh Văn Thế

Chánh thanh tra

 0932225369

 

2

Hà Khoa Văn

Phó Chánh thanh tra

0904.243.113

 

3

Lê Thị Trúc Quỳnh

Phó Chánh thanh tra

 

 

4

Phạm Thị Vân

Thanh tra viên

0978.259.427

 

5

Nguyễn Thị Hà Chi

Thanh tra viên

0983.521.193

 

 6

Lê Văn Ngữ  Chuyên viên0972559189

 

7

Phạm Thị Huyền

Cán bộ

0975.487.999

 

8

Nguyễn Hữu Huy

Chuyên viên

 

 

 

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định cộng nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND thành phố

2010

Giấy khen

Quyết định số 95-QĐ/TU ngày 30/12/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa.

2010

Tập thể LĐXS

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của UBND tinh Thanh Hóa.

2011

Bằng khen

Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

2011

Giấy khen

Quyết định số 719/QĐ-TTTH ngày 15/12/2011 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

2012

Giấy khen

Quyết định số 1199/QĐ-UBND-TTTH ngày 28/12/2012 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

2012

Tập thể LĐXS

Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tinh Thanh Hóa.

 

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị:

- Nhiệm vụ công tác thanh tra kinh tế xã hội: Thực hiện chương trình thanh tra kinh tế xã hội hàng năm sau khi được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Tập trung vào công tác thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; việc sử dụng ngân sách, tài sản công đối với các phường, xã, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

- Nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+Duy trì chế độ tiếp dân theo luật định.

+ Hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường, xã thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu tố của công dân.

+ Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền mới phát sinh, không để tồn đọng.

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc đang thụ lý.

+ Liên tục rà soát để tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm các vụ việc sau kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Nhiệm vụ công tác chống tham nhũng: Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc thành phố trong công tác thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, thực hiện các quy định về Cải cách hành chính và thực hiện các quy định theo Quy chế dân chủ tại cơ sở.

- Thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra: Tiếp tục đôn đốc trưởng các phòng, ban, đơn vị, phường, xã có liên quan thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra.