Công bố kế hoạch sử dụng đất 2018

Ngày 19/10/2018 16:06:49

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Số: 1080/UBND-TNMT

Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Thanh Hoá, ngày 03 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;

- Đài phát thanh thành phố Thanh Hoá;        

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điề của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 08/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1405/STNMT-CSĐĐ ngày 16/3/2018 về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã thực hiện tốt các nội dung sau:

- Triển khai công bố công khai Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 08/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá tại các phòng ban, đơn vị mình quản lý; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt (Quyết định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hoá tại địa chỉ: http://thanhhoacity.gov.vn/).

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổ chức niêm yết công khai quyết định trên tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân và Trung tâm hành chính công thành phố;

- Đài truyền thanh, truyền hình thành phố tổ chức thông báo định kỳ trên phương tiện thông tin truyền thanh thành phố 02 lần/tuần;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp các thông tin cụ thể về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố; là cơ sở pháp lý để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thành phố trong năm 2018, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân.

Vì vậy, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân địa phương nắm bắt được nội dung của kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá. Báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/4/2018.

 

   

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở TN và MT (báo cáo);

- TT HĐND, UBND thành phố (báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (báo cáo);

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Anh Xuân

 
 
 

Công bố kế hoạch sử dụng đất 2018

Đăng lúc: 19/10/2018 16:06:49 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Số: 1080/UBND-TNMT

Về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Thanh Hoá, ngày 03 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;

- Đài phát thanh thành phố Thanh Hoá;        

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điề của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 08/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1405/STNMT-CSĐĐ ngày 16/3/2018 về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã thực hiện tốt các nội dung sau:

- Triển khai công bố công khai Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 08/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá tại các phòng ban, đơn vị mình quản lý; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt (Quyết định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hoá tại địa chỉ: http://thanhhoacity.gov.vn/).

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổ chức niêm yết công khai quyết định trên tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân và Trung tâm hành chính công thành phố;

- Đài truyền thanh, truyền hình thành phố tổ chức thông báo định kỳ trên phương tiện thông tin truyền thanh thành phố 02 lần/tuần;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp các thông tin cụ thể về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố; là cơ sở pháp lý để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thành phố trong năm 2018, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân.

Vì vậy, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân địa phương nắm bắt được nội dung của kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thanh Hoá. Báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/4/2018.

 

   

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở TN và MT (báo cáo);

- TT HĐND, UBND thành phố (báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (báo cáo);

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Anh Xuân