LỜI GIỚI THIỆU

Ngày 07/11/2014 16:15:47

Lịch sử Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa 1945-2010

 LỜI GIỚI THIỆU
Thành phố Thanh Hóa là miền đất cổ, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, có truyền thống vẻ vang trong quá trình dựng nước và giữ nước. Suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Thành phố đã đấu tranh kiên cường, bất khuất để xây dựng và bảo vệ quê hương, viết nên những trang sử vàng chói lọi.
Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, sức mạnh truyền thống cao đẹp của nhân dân Thành phố lại được nhân lên gấp bội. Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã vượt qua mọi gian nan thử thách, giành nhiều thắng lợi mang tầm vóc lịch sử: cùng nhân dân trong Tỉnh và cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân; tiến hành các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn.
Thành quả đó là sự kết tinh của sức mạnh truyền thống, sức lực, tài năng, trí tuệ và hy sinh xương máu của nhân dân, của lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên. Truyền thống vẻ vang, thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ luôn thắp lửa và tiếp thêm nguồn động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước tiến lên thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên quê hương Thanh Hóa anh hùng.
Lịch sử cách mạng của Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa là lịch sử xây dựng, tổ chức, hoạt động của Đảng bộ, là lịch sử đấu tranh anh hùng, bất khuất, sáng tạo của nhân dân Thành phố do Đảng bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ có những bài học kinh nghiệm rất phong phú, cần được nghiên cứu, tổng kết để giúp ích thiết thực cho công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay.
Đáp ứng tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng niềm tin tưởng và tự hào vào sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVIII quyết định tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa 1945-2010 (tái bản có bổ sung). Mỗi trang sử tái hiện rõ nét tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Thành phố qua các chặng đường cách mạng từ năm 1945 đến năm 2010.
Trong quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn, Thành ủy đã nhận được sự giúp đỡ tận tình về tư liệu, những nhân chứng lịch sử, những ý kiến có giá trị của nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố qua các thời kỳ và đóng góp tâm huyết, cung cấp nhiều tư liệu quý của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhà xuất bản… và các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giúp đỡ để cuốn sách ra mắt bạn đọc.
Lịch sử Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa trên chặng đường 65 năm (1945-2010) vô cùng sinh động và phong phú. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức sưu tầm, bổ sung tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, nhưng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Rất mong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng bạn đọc cảm thông và tiếp tục góp ý, bổ sung, để cuốn sách được đầy đủ hơn, phong phú và hoàn thiện hơn, bảo đảm chất lượng cao hơn khi tái bản. 

LỜI GIỚI THIỆU

Đăng lúc: 07/11/2014 16:15:47 (GMT+7)

Lịch sử Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa 1945-2010

 LỜI GIỚI THIỆU
Thành phố Thanh Hóa là miền đất cổ, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, có truyền thống vẻ vang trong quá trình dựng nước và giữ nước. Suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Thành phố đã đấu tranh kiên cường, bất khuất để xây dựng và bảo vệ quê hương, viết nên những trang sử vàng chói lọi.
Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, sức mạnh truyền thống cao đẹp của nhân dân Thành phố lại được nhân lên gấp bội. Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã vượt qua mọi gian nan thử thách, giành nhiều thắng lợi mang tầm vóc lịch sử: cùng nhân dân trong Tỉnh và cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân; tiến hành các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn.
Thành quả đó là sự kết tinh của sức mạnh truyền thống, sức lực, tài năng, trí tuệ và hy sinh xương máu của nhân dân, của lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên. Truyền thống vẻ vang, thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ luôn thắp lửa và tiếp thêm nguồn động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau vững bước tiến lên thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trên quê hương Thanh Hóa anh hùng.
Lịch sử cách mạng của Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa là lịch sử xây dựng, tổ chức, hoạt động của Đảng bộ, là lịch sử đấu tranh anh hùng, bất khuất, sáng tạo của nhân dân Thành phố do Đảng bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ có những bài học kinh nghiệm rất phong phú, cần được nghiên cứu, tổng kết để giúp ích thiết thực cho công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay.
Đáp ứng tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng niềm tin tưởng và tự hào vào sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVIII quyết định tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa 1945-2010 (tái bản có bổ sung). Mỗi trang sử tái hiện rõ nét tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Thành phố qua các chặng đường cách mạng từ năm 1945 đến năm 2010.
Trong quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn, Thành ủy đã nhận được sự giúp đỡ tận tình về tư liệu, những nhân chứng lịch sử, những ý kiến có giá trị của nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố qua các thời kỳ và đóng góp tâm huyết, cung cấp nhiều tư liệu quý của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố, cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhà xuất bản… và các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giúp đỡ để cuốn sách ra mắt bạn đọc.
Lịch sử Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa trên chặng đường 65 năm (1945-2010) vô cùng sinh động và phong phú. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức sưu tầm, bổ sung tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, nhưng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Rất mong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng bạn đọc cảm thông và tiếp tục góp ý, bổ sung, để cuốn sách được đầy đủ hơn, phong phú và hoàn thiện hơn, bảo đảm chất lượng cao hơn khi tái bản.