Việc đăng ký trực tuyến là một phương thức hiện đại giúp cá nhân và cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, bên cạnh 2 phương thức truyền thống: nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính. Ngày 28 /7/ 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định quy định cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo phương thức trực tuyến. Nghị có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020.
Chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) hết hạn sẽ không có giá trị sử dụng trong mọi giao dịch mới phát sinh. Vì vậy người dân cần lưu ý về thời hạn sử dụng CMND, thẻ CCCD.
Ngày 16/06/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là tổng hợp một số nội dung đáng chú ý được đề cập tại Luật này.
Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/7/2020, Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP, góp phần khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.
Ngày 24/6/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
1. Lương cơ sở vẫn giữ mức 1.490.000 đồng/tháng từ 01/7/2020
Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: