Danh sách xã, phường đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Ngày 24/08/2018 16:40:04

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa công bố danh sách các xã, phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017

1.     Phường Đông Thọ

2.     Phường Đông Vệ

3.     Phường Đông Hương

4.     Phường Đông Sơn

5.     Phường Đông Hải

6.     Phường Quảng Thắng

7.     Phường Trường Thi

8.     Phường Lam Sơn

9.     Phường Phú Sơn

10.   Phường Quảng Thành

11.   Phường Điện Biên

12.   Phường An Hoạch

13.   Phường Nam Ngạn

14.   Phường Tân Sơn

15.   Phường Ba Đình

16.   Phường Ngọc Trạo

17.   Xã Đông Lĩnh

18.   Xã Hoằng Anh

19.   Xã Quảng Thịnh

20.   Xã Đông Vinh

21.   Xã Hoằng Quang

22.   Xã Hoằng Lý

23.   Xã Thiệu Khánh

24.   Xã Thiệu Vân

25.   Xã Quảng Đông

26.   Xã Hoằng Đại

27.   Xã Đông Hưng

28.   Xã Đông Tân

29.   Xã Quảng Phú

30.   Xã Hoằng Long

DANH SÁCH XÃ,  PHƯỜNG  KHÔNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017

1.   Phường Đông Cương

2.   Xã Thiệu Dương

3.   Phường Hàm Rồng

4.   Phường Quảng Hưng

5.   Xã Quảng Tâm

6.   Phường Tào Xuyên

7.   Quảng Cát

 
(Nguồn:) Phòng Tư pháp thành phố​​

Danh sách xã, phường đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Đăng lúc: 24/08/2018 16:40:04 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa công bố danh sách các xã, phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017

1.     Phường Đông Thọ

2.     Phường Đông Vệ

3.     Phường Đông Hương

4.     Phường Đông Sơn

5.     Phường Đông Hải

6.     Phường Quảng Thắng

7.     Phường Trường Thi

8.     Phường Lam Sơn

9.     Phường Phú Sơn

10.   Phường Quảng Thành

11.   Phường Điện Biên

12.   Phường An Hoạch

13.   Phường Nam Ngạn

14.   Phường Tân Sơn

15.   Phường Ba Đình

16.   Phường Ngọc Trạo

17.   Xã Đông Lĩnh

18.   Xã Hoằng Anh

19.   Xã Quảng Thịnh

20.   Xã Đông Vinh

21.   Xã Hoằng Quang

22.   Xã Hoằng Lý

23.   Xã Thiệu Khánh

24.   Xã Thiệu Vân

25.   Xã Quảng Đông

26.   Xã Hoằng Đại

27.   Xã Đông Hưng

28.   Xã Đông Tân

29.   Xã Quảng Phú

30.   Xã Hoằng Long

DANH SÁCH XÃ,  PHƯỜNG  KHÔNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017

1.   Phường Đông Cương

2.   Xã Thiệu Dương

3.   Phường Hàm Rồng

4.   Phường Quảng Hưng

5.   Xã Quảng Tâm

6.   Phường Tào Xuyên

7.   Quảng Cát

 
(Nguồn:) Phòng Tư pháp thành phố​​