Hướng dẫn chuyển giao tài sản thuộc sở hữu toàn dân

Ngày 29/08/2018 00:00:00

Ngày 05/7/2018, BTC ban hành Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân (SHTD) về tài sản, xử lý tài sản được xác lập quyền SHTD.

 Theo đó, việc chuyển giao một số các tài sản thuộc SHTD cho các cơ quan chuyên ngành để bảo quản được thực hiện như sau:


- Đối với bảo vật quốc gia, cổ vật và vật khác chuyển giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng nhà nước cấp tỉnh nơi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; 

- Đối với tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý: chuyển giao cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc cấp huyện;


- Đối với giấy tờ có giá có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt thì thực hiện thủ tục chuyển đổi thành tiền mặt nộp vào NSNN, nếu không đủ điều kiện chuyển đổi thành tiền thì chuyển giao cho KBNN.


- Đối với bộ phận của động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB chuyển giao cho Cơ quan Dự trữ nhà nước thuộc BTC.


- Tài sản là chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân chuyển giao cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ KH&CN.


Ngoài ra, BTC còn hướng dẫn việc chuyển giao cho các cơ quan chuyên ngành đối với một số tài sản khác.


Xem chi tiết tại Thông tư 57/2018/TT-BTC có hiệulực từ ngày 20/8/2018.


​Phòng Tư pháp thành phố

Hướng dẫn chuyển giao tài sản thuộc sở hữu toàn dân

Đăng lúc: 29/08/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 05/7/2018, BTC ban hành Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân (SHTD) về tài sản, xử lý tài sản được xác lập quyền SHTD.

 Theo đó, việc chuyển giao một số các tài sản thuộc SHTD cho các cơ quan chuyên ngành để bảo quản được thực hiện như sau:


- Đối với bảo vật quốc gia, cổ vật và vật khác chuyển giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng nhà nước cấp tỉnh nơi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; 

- Đối với tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý: chuyển giao cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc cấp huyện;


- Đối với giấy tờ có giá có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt thì thực hiện thủ tục chuyển đổi thành tiền mặt nộp vào NSNN, nếu không đủ điều kiện chuyển đổi thành tiền thì chuyển giao cho KBNN.


- Đối với bộ phận của động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB chuyển giao cho Cơ quan Dự trữ nhà nước thuộc BTC.


- Tài sản là chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân chuyển giao cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ KH&CN.


Ngoài ra, BTC còn hướng dẫn việc chuyển giao cho các cơ quan chuyên ngành đối với một số tài sản khác.


Xem chi tiết tại Thông tư 57/2018/TT-BTC có hiệulực từ ngày 20/8/2018.


​Phòng Tư pháp thành phố