Hướng dẫn tiêu chí xác định hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg

Ngày 30/08/2018 00:00:00

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

 Theo đó, tiêu chí “hộ nghèo” quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định 691 được xác định như sau:


- Hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội: thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016;


- Hộ nghèo do bệnh hiểm nghèo: danh mục bệnh hiểm nghèo thực hiện theo phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;


- Hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng: quy trình xét bổ sung hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016.


Trường hợp các văn bản trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.


Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN được ban hành ngày17/8/2018.


Phòng Tư pháp thành phố

Hướng dẫn tiêu chí xác định hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg

Đăng lúc: 30/08/2018 00:00:00 (GMT+7)

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

 Theo đó, tiêu chí “hộ nghèo” quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định 691 được xác định như sau:


- Hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội: thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016;


- Hộ nghèo do bệnh hiểm nghèo: danh mục bệnh hiểm nghèo thực hiện theo phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;


- Hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng: quy trình xét bổ sung hộ nghèo do tai nạn rủi ro bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016.


Trường hợp các văn bản trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.


Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN được ban hành ngày17/8/2018.


Phòng Tư pháp thành phố