Niêm yết danh sách TTHC tiếp nhận, không tiếp nhận qua BBCI

Niêm yết danh sách TTHC tiếp nhận, không tiếp nhận qua BBCI

Ngày 25/5/2017 UBND tỉnh Thanh Hoa ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND, ban hành Danh muc thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 25/5/2017 UBND tỉnh Thanh Hoa ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND, ban hành Danh muc thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 V/v công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.
Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí".
Chiều thứ 6 ngày 21/9/2018 UBND thành phố, Công an thành phố, UBND phường Đông Vệ phối hợp với Công ty Ngôi Sao tổ chức học ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt tại Trường Tiểu học Đông Vệ 1 và Trung học cơ sở Lê Lợi.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.
Ngày 05/7/2018, BTC ban hành Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân (SHTD) về tài sản, xử lý tài sản được xác lập quyền SHTD.
Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 về đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.