Quy định Phó chủ tịch UBND cấp xã

Ngày 30/06/2020 22:17:12

Ngày 24/6/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Theo đó, số lượng của Phó chủ tịch UBND cấp xã của từng đơn vị xã được quy định như sau:
- Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: 
+ Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND;
+ Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.
- Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: 
+ Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND;
+ Phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
(Hiện hành các xã loại II; phường, thị trấn loại II chỉ có 01 Phó Chủ tịch UBND).
Từ 01/7/2020 cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì số lượng Phó chủ tịch UBND cấp xã vẫn giữ nguyên số lượng là 01 Phó chủ tịch.

 PHÒNG TƯ PHÁP


Quy định Phó chủ tịch UBND cấp xã

Đăng lúc: 30/06/2020 22:17:12 (GMT+7)

Ngày 24/6/2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Theo đó, số lượng của Phó chủ tịch UBND cấp xã của từng đơn vị xã được quy định như sau:
- Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: 
+ Xã loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND;
+ Xã loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.
- Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: 
+ Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND;
+ Phường, thị trấn loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
(Hiện hành các xã loại II; phường, thị trấn loại II chỉ có 01 Phó Chủ tịch UBND).
Từ 01/7/2020 cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì số lượng Phó chủ tịch UBND cấp xã vẫn giữ nguyên số lượng là 01 Phó chủ tịch.

 PHÒNG TƯ PHÁP