Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Thanh Hóa

Ngày 02/06/2020 11:02:35

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Thông báo số 273/TB-UBND ngày 28/05/2020 về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Thanh Hóa