UBND thành phố Thanh Hóa: Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ngày 26/02/2020 15:58:13

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 V/v công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019
( Ban hành kèm theo QĐ số: 713/QĐ-UBNĐ ngày 20/01/2019)
 
 
TT
 
Đơn vị
 
TT
 
Đơn vị
1
Đông Thọ
18
Đông Hải
2
Đông Vệ
19
Quảng Thành
3
Đông Sơn
20
Quảng Cát
4
Đông Hương
21
Đông Lĩnh
5
Lam Sơn
22
Quảng Hưng
6
Ba Đình
23
Quảng Phú
7
Điện Biên
24
Hàm Rồng
8
Trường Thi
25
Quảng Đông
9
Tân Sơn
26
An Hưng
10
Đông Tân
27
Hoằng Đại
11
Quảng Thắng
28
Long Anh
12
Phú Sơn
29
Đông Vinh
13
Nam Ngạn
30
Tào Xuyên
14
Ngọc Trạo
31
Hoằng Quang
15
Quảng Tâm
32
Thiệu Vân
16
Quảng Thịnh
33
Thiệu Dương
17
Đông Cương
34
Thiệu Khánh

* Xem và tải về Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 21/01/2020

UBND thành phố Thanh Hóa: Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Đăng lúc: 26/02/2020 15:58:13 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 V/v công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019
( Ban hành kèm theo QĐ số: 713/QĐ-UBNĐ ngày 20/01/2019)
 
 
TT
 
Đơn vị
 
TT
 
Đơn vị
1
Đông Thọ
18
Đông Hải
2
Đông Vệ
19
Quảng Thành
3
Đông Sơn
20
Quảng Cát
4
Đông Hương
21
Đông Lĩnh
5
Lam Sơn
22
Quảng Hưng
6
Ba Đình
23
Quảng Phú
7
Điện Biên
24
Hàm Rồng
8
Trường Thi
25
Quảng Đông
9
Tân Sơn
26
An Hưng
10
Đông Tân
27
Hoằng Đại
11
Quảng Thắng
28
Long Anh
12
Phú Sơn
29
Đông Vinh
13
Nam Ngạn
30
Tào Xuyên
14
Ngọc Trạo
31
Hoằng Quang
15
Quảng Tâm
32
Thiệu Vân
16
Quảng Thịnh
33
Thiệu Dương
17
Đông Cương
34
Thiệu Khánh

* Xem và tải về Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 21/01/2020