UBND TP Thanh Hóa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 08/05/2020 09:39:50

Hướng dẫn số 2062/HD-UBND ngày 03/05/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng lao động tham hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 Xem chi tiết nội dung và tải về Hướng dẫn 2062/HD-UBND ngày 03/05/2020 (có biểu mẫu kèm theo)

UBND TP Thanh Hóa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Đăng lúc: 08/05/2020 09:39:50 (GMT+7)

Hướng dẫn số 2062/HD-UBND ngày 03/05/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng lao động tham hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 Xem chi tiết nội dung và tải về Hướng dẫn 2062/HD-UBND ngày 03/05/2020 (có biểu mẫu kèm theo)