Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp thứ 13

Ngày 04/10/2018 09:00:00

Ngày 02/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ 13. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

 
Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch  HĐND thành phố phát biểu khai mạc buổi Lễ

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng- An ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Báo cáo ước thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018 và định hướng thu, chi ngân sách năm 2019; các Kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ thành phố về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, " Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương Đảng( Khóa XII) về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Chỉ thị của BTV Thành ủy về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2018; Chỉ thị của BTV Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2018- 2020.v.v.

 

 

 


Đồng chí Lê Mai Khanh, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố 

trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chi Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Phi đã biểu dương kết quả mà BCH Đảng bộ thành phố đã đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc kế hoạch năm 2018, mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các phòng, ban, đơn vị thành phố cần cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu cùng nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2018./.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức kỳ họp thứ 13

Đăng lúc: 04/10/2018 09:00:00 (GMT+7)

Ngày 02/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức kỳ họp thứ 13. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

 
Toàn cảnh Hội nghị

 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố.

 

 

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch  HĐND thành phố phát biểu khai mạc buổi Lễ

 

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng- An ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; Báo cáo ước thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018 và định hướng thu, chi ngân sách năm 2019; các Kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ thành phố về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, " Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương Đảng( Khóa XII) về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Chỉ thị của BTV Thành ủy về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2018; Chỉ thị của BTV Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2018- 2020.v.v.

 

 

 


Đồng chí Lê Mai Khanh, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố 

trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

 Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chi Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Phi đã biểu dương kết quả mà BCH Đảng bộ thành phố đã đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc kế hoạch năm 2018, mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các phòng, ban, đơn vị thành phố cần cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu cùng nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Xã hội năm 2018./.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh