Báo cáo Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND TP Thanh Hóa về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Thanh Hóa
Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 05/07/2019 về việc ước thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2019 của UBND TP Thanh Hóa
Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
Báo cáo số: 1302/BC-UBND ngày 13/12/2018 về việc ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2019; Tờ trình số 1301/TTr-UBND, ngày 13/12/2018 về việc phê duyệt dự toán NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2019
Quyết định số 12578/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018