Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

Ngày 19/10/2018 16:36:50

Quyết định số 12578/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THANH HÓA 

Số: 12578/QĐ -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
TP.Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ

            

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

  Căn cứ Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa;

  Căn cứ Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 4 về  Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2018 cho các ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Thanh Hoá quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.120.613 triệu đồng.

Trong đó:

 

1. Thu NSNN:

1.879.854 triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Phần thu do Cục thuế thu:

64.845 triệu đồng.

- Phần thu do thành phố thu:

1.815.008 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

240.760 triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu bổ sung cân đối:

100.594 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

140.166 triệu đồng.

II. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều ​tiết: 1.743.079 triệu đồng.

Bao gồm:

 

1. Thu điều tiết NS thành phố:

1.681.508 triệu đồng.

Trong đó:

 

a. Thu NSNN được hưởng theo tỷ lệ:

1.440.748 triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu do Cục Thuế thu:

31.092 triệu đồng.

- Thu do thành phố thu:

1.409.656 triệu đồng.

b. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

240.760 triệu đồng.

Trong đó:

 

+ Thu bổ sung cân đối:

100.594 triệu đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu:

140.166 triệu đồng.

2. Thu điều tiết NS phường, xã:

61.571 triệu đồng.

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.743.079 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

815.242 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

890.759 triệu đồng

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

21.604 triệu đồng

4. Chi dự phòng ngân sách:

15.475 triệu đồng

IV. Dự toán chi ngân sách cấp thành phố: 1.589.939 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

812.870 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:

742.697 triệu đồng.

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

21.604 triệu đồng.

3. Chi dự phòng ngân sách:

12.769 triệu đồng.

V. Chi bổ sung ngân sách phường, xã: 91.569 triệu đồng.

Trong đó:

1. Bổ sung cân đối: 91.569 triệu đồng.

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 theo Quyết định này.

Điều 3 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                           

  - Như Điều 3 QĐ;

-- Sở Tài chính Thanh Hóa;

-- TT HĐND, TT Thành ủy thành phố;

;- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

  - Lưu VP.                                                   

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ ​CHỦ TỊCH

 

 

 

Vũ Đức Kính

 
Xem, tải về các PHỤ LỤC CHI TIẾT dưới đây:
 
 
 
 
 

 

 

 
(Nguồn: Phòng Tài chính kế hoạch thành phố)

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

Đăng lúc: 19/10/2018 16:36:50 (GMT+7)

Quyết định số 12578/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THANH HÓA 

Số: 12578/QĐ -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
TP.Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ

            

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

  Căn cứ Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa;

  Căn cứ Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 4 về  Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2018 cho các ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Thanh Hoá quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.120.613 triệu đồng.

Trong đó:

 

1. Thu NSNN:

1.879.854 triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Phần thu do Cục thuế thu:

64.845 triệu đồng.

- Phần thu do thành phố thu:

1.815.008 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

240.760 triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu bổ sung cân đối:

100.594 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

140.166 triệu đồng.

II. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều ​tiết: 1.743.079 triệu đồng.

Bao gồm:

 

1. Thu điều tiết NS thành phố:

1.681.508 triệu đồng.

Trong đó:

 

a. Thu NSNN được hưởng theo tỷ lệ:

1.440.748 triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu do Cục Thuế thu:

31.092 triệu đồng.

- Thu do thành phố thu:

1.409.656 triệu đồng.

b. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

240.760 triệu đồng.

Trong đó:

 

+ Thu bổ sung cân đối:

100.594 triệu đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu:

140.166 triệu đồng.

2. Thu điều tiết NS phường, xã:

61.571 triệu đồng.

III. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.743.079 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

815.242 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

890.759 triệu đồng

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

21.604 triệu đồng

4. Chi dự phòng ngân sách:

15.475 triệu đồng

IV. Dự toán chi ngân sách cấp thành phố: 1.589.939 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

812.870 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:

742.697 triệu đồng.

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

21.604 triệu đồng.

3. Chi dự phòng ngân sách:

12.769 triệu đồng.

V. Chi bổ sung ngân sách phường, xã: 91.569 triệu đồng.

Trong đó:

1. Bổ sung cân đối: 91.569 triệu đồng.

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 theo Quyết định này.

Điều 3 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                           

  - Như Điều 3 QĐ;

-- Sở Tài chính Thanh Hóa;

-- TT HĐND, TT Thành ủy thành phố;

;- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

  - Lưu VP.                                                   

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ ​CHỦ TỊCH

 

 

 

Vũ Đức Kính

 
Xem, tải về các PHỤ LỤC CHI TIẾT dưới đây:
 
 
 
 
 

 

 

 
(Nguồn: Phòng Tài chính kế hoạch thành phố)