Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Ngày 06/01/2019 09:00:00

Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2019 cho các ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Thanh Hoá quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước:     2.951.194  triệu đồng.

Trong đó:

 

1. Thu NSNN:

2.713.555   triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Phần thu do Cục thuế thu:

113.255  triệu đồng.

- Phần thu do thành phố thu:

2.600.300  triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

237.639  triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu bổ sung cân đối:

79.551 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

158.088 triệu đồng.

II. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 2.299.807   triệu đồng.

Bao gồm:

 

1. Thu điều tiết NS thành phố:

2.231.521  triệu đồng.

Trong đó:

 

a. Thu NSNN được hưởng theo tỷ lệ:

1.993.882  triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu do Cục Thuế thu:

56.333  triệu đồng.

- Thu do thành phố thu:

1.937.549  triệu đồng.

b. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

237.639  triệu đồng.

Cụ thể:

 

 

- Thu bổ sung cân đối:

79.551 triệu đồng.

 

- Thu bổ sung có mục tiêu:

158.088 triệu đồng.

 

2. Thu điều tiết NS phường, xã:

68.286  triệu đồng.

       

III. Tổng chi ngân sách địa phương:   2.299.807 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

1.248.464  triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

991.297  triệu đồng

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

43.385  triệu đồng

4. Chi dự phòng ngân sách:

16.661  triệu đồng

IV. Dự toán chi ngân sách cấp thành phố:  2.132.236 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

1.245.500  triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:

829.896  triệu đồng.

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

43.385  triệu đồng.

3. Chi dự phòng ngân sách:

13.455  triệu đồng.

V. Chi bổ sung ngân sách phường, xã: 98.175. triệu đồng.

Trong đó:

-  Bổ sung cân đối: 98.175 triệu đồng.

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 theo Quyết định này.

Điều 3 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                           

  - Như Điều 3 QĐ;

-- Sở Tài chính Thanh Hóa;

-- TT HĐND, TT Thành ủy thành phố;

;- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

  - Lưu VP.                         

 

Xem, tải về các PHỤ LỤC CHI TIẾT

 
 

 

 
 

 

 

                    

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Đăng lúc: 06/01/2019 09:00:00 (GMT+7)

Quyết định số 11535/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2019 cho các ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố Thanh Hoá quản lý, với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước:     2.951.194  triệu đồng.

Trong đó:

 

1. Thu NSNN:

2.713.555   triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Phần thu do Cục thuế thu:

113.255  triệu đồng.

- Phần thu do thành phố thu:

2.600.300  triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

237.639  triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu bổ sung cân đối:

79.551 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

158.088 triệu đồng.

II. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 2.299.807   triệu đồng.

Bao gồm:

 

1. Thu điều tiết NS thành phố:

2.231.521  triệu đồng.

Trong đó:

 

a. Thu NSNN được hưởng theo tỷ lệ:

1.993.882  triệu đồng.

Cụ thể:

 

- Thu do Cục Thuế thu:

56.333  triệu đồng.

- Thu do thành phố thu:

1.937.549  triệu đồng.

b. Thu bổ sung từ NS cấp trên:

237.639  triệu đồng.

Cụ thể:

 

 

- Thu bổ sung cân đối:

79.551 triệu đồng.

 

- Thu bổ sung có mục tiêu:

158.088 triệu đồng.

 

2. Thu điều tiết NS phường, xã:

68.286  triệu đồng.

       

III. Tổng chi ngân sách địa phương:   2.299.807 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

1.248.464  triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

991.297  triệu đồng

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

43.385  triệu đồng

4. Chi dự phòng ngân sách:

16.661  triệu đồng

IV. Dự toán chi ngân sách cấp thành phố:  2.132.236 triệu đồng.

Trong đó:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

1.245.500  triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:

829.896  triệu đồng.

3. 50% tăng thu dành cải cách tiền lương

43.385  triệu đồng.

3. Chi dự phòng ngân sách:

13.455  triệu đồng.

V. Chi bổ sung ngân sách phường, xã: 98.175. triệu đồng.

Trong đó:

-  Bổ sung cân đối: 98.175 triệu đồng.

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 theo Quyết định này.

Điều 3 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                           

  - Như Điều 3 QĐ;

-- Sở Tài chính Thanh Hóa;

-- TT HĐND, TT Thành ủy thành phố;

;- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

  - Lưu VP.                         

 

Xem, tải về các PHỤ LỤC CHI TIẾT