Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách quý II năm 2019

Ngày 24/05/2019 09:07:13

UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi quý I năm 2019 ngân sách cấp thành phố, như sau:

BÁO CÁO

Ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách

 quý II năm 2019

 
 

 


Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 thành phố Thanh Hóa;

UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi quý I  năm 2019 ngân sách cấp thành phố, như sau:

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I ước đạt: 609.723 triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

TT

Chỉ tiêu thu

Dự toán

TP giao

Ước

thực hiện

quý I

So với

dự toán

 

CỘNG THU NSNN

2.951.194

609.723

20,7%

I

Thành phố quản lý thu

870.300

197.850

22,7%

1

Thu từ các doanh nghiệp Nhà nước

3.000

749

25%

2

Thuế CTN ngoài quốc doanh

422.400

87.328

20,7%

3

Thuế thu nhập cá nhân

85.000

21.227

25,0%

4

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

18.500

1.870

10,1%

5

Lệ phí trước bạ

260.600

69.293

26,6%

6

Phí, lệ phí

23.000

11.513

50,1%

7

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

33.000

1.103

3,3%

8

Thu cấp quyền khai thác KS

3.000

0

 

9

Thu tại xã

6.800

1.318

19,4%

10

Thu phạt

10.000

2.180

21,8%

11

Thu khác ngân sách

5.000

1.269

25,4%

II

Cục thuế quản lý thu:

113.255

29.092

25,7%

III

Thu tiền sử dụng đất

1.730.000

302.781

17,5%

IV

Bổ sung từ NS cấp trên:

237.639

80.000

33,7%

 

Thu điều tiết NSTP

2.231.521

497.769

22,3%

Nhận xét:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I năm 2019 ước đạt 23,3% dự toán tỉnh giao, 20,7% dự toán thành phố giao.

Trong đó:

- Thu thường xuyên: 226.942 triệu đồng, đạt 25,6% dự toán tỉnh giao, 23,1% so với dự toán thành phố giao cả năm. Bao gồm:

+ Thành phố quản lý thu ước đạt 197.850 triệu đồng, đạt 25,5% dự toán tỉnh giao, 22,7% so với dự toán thành phố giao cả năm.

+ Cục thuế tỉnh quản lý thu ước đạt 29.092 triệu đồng, đạt 25,7% dự toán tỉnh giao, 25,7% so với dự toán thành phố giao cả năm.

- Thu tiền sử dụng đất ước đạt 302.781 triệu đồng, đạt 20,3% so với dự toán tỉnh giao,  17,5% so với dự toán thành phố giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 80.000 triệu đồng, đạt 33,7% so với dự toán tỉnh và thành phố giao.

- Về thu thường xuyên ngân sách quý I năm 2019 ước đạt 23,1% dự toán thành phố giao, trong đó có những nguồn thu không đạt dự toán như: Nguồn thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước chỉ đạt 3,3% dự toán TP giao là do một số doanh nghiệp nợ thuế vì khó khăn về tài chính, một số doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê đất nên chưa nộp tiền thuê đất vào NSNN; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 10,1% dự toán thành phố giao là do khoản thu này giao cho các phường, xã và thường thu vào những tháng cuối năm.

2. Thu điều tiết ngân sách cấp thành phố ước đạt 497.769 triệu đồng, đạt 22,3% dự toán thành phố giao. Trong đó: điều tiết thu thường xuyên và trợ cấp cân đối ngân sách thành phố đạt 25,2% dự toán thành phố giao.

II. CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ I NĂM 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

TT

Nội dung chi

Dự toán HĐND TP giao

Ước

thực hiện

quý I

So sánh UTH/DT (%)

 

Tổng chi

2.230.411

492.514

22,1%

I

Chi NS thành phố

2.132.236

467.187

21,9%

1

Chi đầu tư XDCB

1.245.500

248.938

20,0%

2

Chi thường xuyên

829.895

217.603

26,2%

-

Chi quốc phòng

9.487

2.831

29,8%

-

Chi an ninh

1.259

438

34,8%

-

Chi sự nghiệp giáo dục

405.712

100.294

24,7%

-

Chi sự nghiệp Y tế

72.366

18.061

25,0%

-

Chi sự nghiệp dân số - KHH

550

190

34,5%

-

Chi sự nghiệp KHCN

111

30

27,0%

-

Chi sự nghiệp VHTT

9.700

3.133

32,3%

-

Chi sự nghiệp PTTH

2.774

738

26,6%

-

Chi sự nghiệp TDTT

1.965

642

32,7%

-

Chi đảm bảo xã hội

67.764

18.270

27,0%

-

Chi SN kinh tế, GT, KTTC

95.471

25.638

26,9%

-

Chi SN môi trường

105.686

30.527

28,9%

-

Chi QLNN, Đảng, đoàn thể

52.050

15.653

30,1%

-

Chi khác ngân sách

5.000

1.158

23,2%

-

Chi dự phòng NS

13.455

647

4,8%

3

Chi cải cách tiền lương

43.385

0

 

II

Chi bổ sung NS cấp dưới

98.175

25.327

25,8%

Nhận xét:

Về cơ bản ngân sách thành phố đã đảm bảo chi đủ chế độ con người và phục vụ các nhiệm vụ cơ bản, cấp bách của Đảng, chính quyền đoàn thể và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao,  chính sách xã hội, các hoạt động sự nghiệp  của thành phố. Tổng chi ngân sách thành phố quý I năm 2019 ước đạt 492.514 triệu đồng, đạt 22,1% dự toán thành phố giao.

Trong đó:

- Chi đầu tư và ghi thu, ghi chi  ngân sách thành phố quý I ước đạt 248.938 triệu đồng, đạt 20,0% dự toán thành phố giao.

- Chi thường xuyên quý I năm 2019 cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao. Ước đạt 217.603 triệu đồng, đạt 26,2% dự toán thành phố giao.

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới ước đạt: 25.327 triệu đồng.

III. NHIỆM VỤ THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2019.

1. Nhiệm vụ thu quý II.

- Thu theo chỉ tiêu dự toán giao 876.590 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu thường xuyên: 266.590  triệu đồng.

+ Thu tiền sử dụng đất: 570.000 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 40.000 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ chi ngân sách quý II

- Ước chi ngân sách quý II: 601.374 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi thường xuyên: 201.830 triệu đồng.

+ Chi đầu tư dự kiến thực hiện: 375.000 triệu đồng.

+ Chi bổ sung cân đối phường, xã: 24.544 triệu đồng.

3. Một số giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN

* Năm 2019 là năm chuẩn bị về đích thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Thành phố quyết tâm thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra, do đó những tháng đầu năm UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành và phường, xã đã tập trung cao độ cho thu ngân sách, đồng thời có nhiều biện pháp tích cực để khai thác nguồn thu, cụ thể:

-  Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; Tổ chức hội nghị tập huấn, giải đáp về chính sách thuế cho người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ, hỗ trợ  DN thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

-  Tham mưu cho Cấp uỷ, chính quyền Thành phố trong công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước: Thu nợ đọng; thu thuế xây dựng tư nhân; Phí - Lệ phí...; các phòng ban thành phố phải phối hợp chặt chẽ để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khai thuế của doanh nghiệp thông qua hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế hàng tháng, quý, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai thuế bất hợp lý, không sát thực tế kinh doanh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, khai bổ sung, đồng thời đôn đốc, động viên người nộp thuế nộp các khoản tiền thuế phát sinh và số tiền thuế còn tồn đọng vào NSNN kịp thời;

- Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, thực hiện khảo sát nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn, quản lý kịp thời nguồn thu phát sinh mới;  tiếp tục thực hiện điều tra, khảo sát doanh thu đối với các hộ kinh doanh theo kế hoạch số 79/KH-UBND của tỉnh và kế hoạch số 314/KH-UBND  ngày 20/4/2018 của thành phố về việc chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TPTH.

- Quản lý chặt chẽ, thu triệt để đối với lĩnh vực xây dựng nhà tư nhân, phối hợp với phường, xã rà soát hộ xây dựng tư nhân tại các mặt bằng để tổ chức thu thuế XDTN theo kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND về rà soát chống thất thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn TPTH, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh ăn tối, ăn sáng, vận tải khách, nhà nghỉ, phòng trọ cho thuê tài sản nhà...không bỏ sót nguồn thu; 

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định để thu kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN đối với các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa nợ đọng thuế;

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực thi công vụ của cán bộ công chức, người lao động theo quy định của UBND Thành phố, của ngành thuế đề ra. Chấn chỉnh và xử lý kịp thời cán bộ công chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách quý II năm 2019 thành phố Thanh Hóa./. 

Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách quý II năm 2019

Đăng lúc: 24/05/2019 09:07:13 (GMT+7)

UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi quý I năm 2019 ngân sách cấp thành phố, như sau:

BÁO CÁO

Ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách

 quý II năm 2019

 
 

 


Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 8 về Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 thành phố Thanh Hóa;

UBND thành phố Thanh Hóa báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi quý I  năm 2019 ngân sách cấp thành phố, như sau:

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I ước đạt: 609.723 triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

TT

Chỉ tiêu thu

Dự toán

TP giao

Ước

thực hiện

quý I

So với

dự toán

 

CỘNG THU NSNN

2.951.194

609.723

20,7%

I

Thành phố quản lý thu

870.300

197.850

22,7%

1

Thu từ các doanh nghiệp Nhà nước

3.000

749

25%

2

Thuế CTN ngoài quốc doanh

422.400

87.328

20,7%

3

Thuế thu nhập cá nhân

85.000

21.227

25,0%

4

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

18.500

1.870

10,1%

5

Lệ phí trước bạ

260.600

69.293

26,6%

6

Phí, lệ phí

23.000

11.513

50,1%

7

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

33.000

1.103

3,3%

8

Thu cấp quyền khai thác KS

3.000

0

 

9

Thu tại xã

6.800

1.318

19,4%

10

Thu phạt

10.000

2.180

21,8%

11

Thu khác ngân sách

5.000

1.269

25,4%

II

Cục thuế quản lý thu:

113.255

29.092

25,7%

III

Thu tiền sử dụng đất

1.730.000

302.781

17,5%

IV

Bổ sung từ NS cấp trên:

237.639

80.000

33,7%

 

Thu điều tiết NSTP

2.231.521

497.769

22,3%

Nhận xét:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I năm 2019 ước đạt 23,3% dự toán tỉnh giao, 20,7% dự toán thành phố giao.

Trong đó:

- Thu thường xuyên: 226.942 triệu đồng, đạt 25,6% dự toán tỉnh giao, 23,1% so với dự toán thành phố giao cả năm. Bao gồm:

+ Thành phố quản lý thu ước đạt 197.850 triệu đồng, đạt 25,5% dự toán tỉnh giao, 22,7% so với dự toán thành phố giao cả năm.

+ Cục thuế tỉnh quản lý thu ước đạt 29.092 triệu đồng, đạt 25,7% dự toán tỉnh giao, 25,7% so với dự toán thành phố giao cả năm.

- Thu tiền sử dụng đất ước đạt 302.781 triệu đồng, đạt 20,3% so với dự toán tỉnh giao,  17,5% so với dự toán thành phố giao.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 80.000 triệu đồng, đạt 33,7% so với dự toán tỉnh và thành phố giao.

- Về thu thường xuyên ngân sách quý I năm 2019 ước đạt 23,1% dự toán thành phố giao, trong đó có những nguồn thu không đạt dự toán như: Nguồn thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước chỉ đạt 3,3% dự toán TP giao là do một số doanh nghiệp nợ thuế vì khó khăn về tài chính, một số doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê đất nên chưa nộp tiền thuê đất vào NSNN; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 10,1% dự toán thành phố giao là do khoản thu này giao cho các phường, xã và thường thu vào những tháng cuối năm.

2. Thu điều tiết ngân sách cấp thành phố ước đạt 497.769 triệu đồng, đạt 22,3% dự toán thành phố giao. Trong đó: điều tiết thu thường xuyên và trợ cấp cân đối ngân sách thành phố đạt 25,2% dự toán thành phố giao.

II. CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUÝ I NĂM 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

TT

Nội dung chi

Dự toán HĐND TP giao

Ước

thực hiện

quý I

So sánh UTH/DT (%)

 

Tổng chi

2.230.411

492.514

22,1%

I

Chi NS thành phố

2.132.236

467.187

21,9%

1

Chi đầu tư XDCB

1.245.500

248.938

20,0%

2

Chi thường xuyên

829.895

217.603

26,2%

-

Chi quốc phòng

9.487

2.831

29,8%

-

Chi an ninh

1.259

438

34,8%

-

Chi sự nghiệp giáo dục

405.712

100.294

24,7%

-

Chi sự nghiệp Y tế

72.366

18.061

25,0%

-

Chi sự nghiệp dân số - KHH

550

190

34,5%

-

Chi sự nghiệp KHCN

111

30

27,0%

-

Chi sự nghiệp VHTT

9.700

3.133

32,3%

-

Chi sự nghiệp PTTH

2.774

738

26,6%

-

Chi sự nghiệp TDTT

1.965

642

32,7%

-

Chi đảm bảo xã hội

67.764

18.270

27,0%

-

Chi SN kinh tế, GT, KTTC

95.471

25.638

26,9%

-

Chi SN môi trường

105.686

30.527

28,9%

-

Chi QLNN, Đảng, đoàn thể

52.050

15.653

30,1%

-

Chi khác ngân sách

5.000

1.158

23,2%

-

Chi dự phòng NS

13.455

647

4,8%

3

Chi cải cách tiền lương

43.385

0

 

II

Chi bổ sung NS cấp dưới

98.175

25.327

25,8%

Nhận xét:

Về cơ bản ngân sách thành phố đã đảm bảo chi đủ chế độ con người và phục vụ các nhiệm vụ cơ bản, cấp bách của Đảng, chính quyền đoàn thể và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao,  chính sách xã hội, các hoạt động sự nghiệp  của thành phố. Tổng chi ngân sách thành phố quý I năm 2019 ước đạt 492.514 triệu đồng, đạt 22,1% dự toán thành phố giao.

Trong đó:

- Chi đầu tư và ghi thu, ghi chi  ngân sách thành phố quý I ước đạt 248.938 triệu đồng, đạt 20,0% dự toán thành phố giao.

- Chi thường xuyên quý I năm 2019 cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao. Ước đạt 217.603 triệu đồng, đạt 26,2% dự toán thành phố giao.

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới ước đạt: 25.327 triệu đồng.

III. NHIỆM VỤ THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2019.

1. Nhiệm vụ thu quý II.

- Thu theo chỉ tiêu dự toán giao 876.590 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu thường xuyên: 266.590  triệu đồng.

+ Thu tiền sử dụng đất: 570.000 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 40.000 triệu đồng.

2. Nhiệm vụ chi ngân sách quý II

- Ước chi ngân sách quý II: 601.374 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi thường xuyên: 201.830 triệu đồng.

+ Chi đầu tư dự kiến thực hiện: 375.000 triệu đồng.

+ Chi bổ sung cân đối phường, xã: 24.544 triệu đồng.

3. Một số giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN

* Năm 2019 là năm chuẩn bị về đích thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Thành phố quyết tâm thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra, do đó những tháng đầu năm UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành và phường, xã đã tập trung cao độ cho thu ngân sách, đồng thời có nhiều biện pháp tích cực để khai thác nguồn thu, cụ thể:

-  Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; Tổ chức hội nghị tập huấn, giải đáp về chính sách thuế cho người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ, hỗ trợ  DN thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

-  Tham mưu cho Cấp uỷ, chính quyền Thành phố trong công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước: Thu nợ đọng; thu thuế xây dựng tư nhân; Phí - Lệ phí...; các phòng ban thành phố phải phối hợp chặt chẽ để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khai thuế của doanh nghiệp thông qua hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế hàng tháng, quý, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai thuế bất hợp lý, không sát thực tế kinh doanh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, khai bổ sung, đồng thời đôn đốc, động viên người nộp thuế nộp các khoản tiền thuế phát sinh và số tiền thuế còn tồn đọng vào NSNN kịp thời;

- Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, thực hiện khảo sát nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn, quản lý kịp thời nguồn thu phát sinh mới;  tiếp tục thực hiện điều tra, khảo sát doanh thu đối với các hộ kinh doanh theo kế hoạch số 79/KH-UBND của tỉnh và kế hoạch số 314/KH-UBND  ngày 20/4/2018 của thành phố về việc chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TPTH.

- Quản lý chặt chẽ, thu triệt để đối với lĩnh vực xây dựng nhà tư nhân, phối hợp với phường, xã rà soát hộ xây dựng tư nhân tại các mặt bằng để tổ chức thu thuế XDTN theo kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND về rà soát chống thất thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn TPTH, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh ăn tối, ăn sáng, vận tải khách, nhà nghỉ, phòng trọ cho thuê tài sản nhà...không bỏ sót nguồn thu; 

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định để thu kịp thời tiền thuế nợ vào NSNN đối với các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa nợ đọng thuế;

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát tốt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực thi công vụ của cán bộ công chức, người lao động theo quy định của UBND Thành phố, của ngành thuế đề ra. Chấn chỉnh và xử lý kịp thời cán bộ công chức vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ thu chi ngân sách quý II năm 2019 thành phố Thanh Hóa./.