Công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Ngày 21/08/2019 10:59:46

Thành phố Thanh Hóa công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên; chợ Rạm, xã Hoằng Long; chợ Vân Nhung, xã Đông Lĩnh.

Thực hiện Điều 12, Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; các Quyết định số 7374/QĐ-UBND, 7375/QĐ-UBND, 7376/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa về phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên; chợ Rạm, xã Hoằng Long; chợ Vân Nhung, xã Đông Lĩnh.

Thời gian niêm yết công khai là 10 ngày, bắt đầu từ 19/8/2019 đến hết ngày 29/8/2019.

----Xem nội dung và tải về các quyết định---
* Quyết định số 7374/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên, TPTH
* Quyết định số 7375/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác chợ Rạm, xã Hoằng Long, TPTH
* Quyết định số 7376/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác chợ Vân Nhưng, xã Đông Lĩnh, TPTH  

Công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

Đăng lúc: 21/08/2019 10:59:46 (GMT+7)

Thành phố Thanh Hóa công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên; chợ Rạm, xã Hoằng Long; chợ Vân Nhung, xã Đông Lĩnh.

Thực hiện Điều 12, Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; các Quyết định số 7374/QĐ-UBND, 7375/QĐ-UBND, 7376/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa về phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên; chợ Rạm, xã Hoằng Long; chợ Vân Nhung, xã Đông Lĩnh.

Thời gian niêm yết công khai là 10 ngày, bắt đầu từ 19/8/2019 đến hết ngày 29/8/2019.

----Xem nội dung và tải về các quyết định---
* Quyết định số 7374/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác chợ Chớp, phường Tào Xuyên, TPTH
* Quyết định số 7375/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác chợ Rạm, xã Hoằng Long, TPTH
* Quyết định số 7376/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư, kinh doanh khai thác chợ Vân Nhưng, xã Đông Lĩnh, TPTH