HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THANH HÓA

Ngày 12/08/2019 10:11:00

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thanh Hóa.

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH THANH HÓA

Đăng lúc: 12/08/2019 10:11:00 (GMT+7)

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thanh Hóa.

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật.