Mời viết bài tham luận hoặc bài viết phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 06/04/2020 15:33:41

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 1650/SKHĐT- QH ngày 31/3/2020 về việc Mời viết bài tham luận hoặc bài viết phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại các Công văn 2468/UBND-THKH ngày 20/3/2020, số 3401/UBND-THKH ngày 20/3/2020 về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị 03 hội thảo chuyên đề: (1) Định hướng phát triển 06 hành lang kinh tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Định hướng phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục nghề nghiệp để Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm y tế, đào tạo nghề quốc gia; (3) Định hướng huy động nguồn lực đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở dự thảo Quy hoạch tỉnh (lần 1) đã báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hoàn thành 03 báo cáo chuyên đề.

 

Để có cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý cơ quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia viết bài tham luận hoặc bài phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề.

 

(Có báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan kèm theo).

 

Bài tham luận hoặc bài phản biện đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/4/2020 theo địa chỉ: số 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: Nguyenson201@gmail.com (mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, số điện thoại: 0989.978897).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan, các đông chí./.

 

Xem chi tiết:

Báo cáo chuyên đề

- Công văn số 1650/SKHĐT-QH ngày 31/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Công văn số 2468/UBND-THKH ngày 20/3/2020, số 3401/UBND-THKH ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Mời viết bài tham luận hoặc bài viết phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng lúc: 06/04/2020 15:33:41 (GMT+7)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 1650/SKHĐT- QH ngày 31/3/2020 về việc Mời viết bài tham luận hoặc bài viết phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại các Công văn 2468/UBND-THKH ngày 20/3/2020, số 3401/UBND-THKH ngày 20/3/2020 về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, làm cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chuẩn bị 03 hội thảo chuyên đề: (1) Định hướng phát triển 06 hành lang kinh tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Định hướng phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục nghề nghiệp để Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm y tế, đào tạo nghề quốc gia; (3) Định hướng huy động nguồn lực đến năm 2030 nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở dự thảo Quy hoạch tỉnh (lần 1) đã báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hoàn thành 03 báo cáo chuyên đề.

 

Để có cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý cơ quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia viết bài tham luận hoặc bài phản biện về nội dung của báo cáo chuyên đề.

 

(Có báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan kèm theo).

 

Bài tham luận hoặc bài phản biện đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/4/2020 theo địa chỉ: số 45B Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: Nguyenson201@gmail.com (mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, số điện thoại: 0989.978897).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan, các đông chí./.

 

Xem chi tiết:

Báo cáo chuyên đề

- Công văn số 1650/SKHĐT-QH ngày 31/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Công văn số 2468/UBND-THKH ngày 20/3/2020, số 3401/UBND-THKH ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.