Thông báo: Công bố, công khai và xin ý kiến cử tri về Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

Ngày 03/03/2020 18:27:14

Thực hiện quy định tại Điều 12, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

Thực hiện quy định tại Điều 12, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1. Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố: Công bố, công khai Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa trên sóng truyền thanh và chương trình truyền hình thành phố. Đăng ký với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đưa tin về Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.
Thời gian công bố từ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020.
2. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố: Đăng tải tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến về Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóatrên Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa và Hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thành phố - TD Office để tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tham gia ý kiến.
Thời gian đăng tảitừ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020.
3. Ủy ban nhân dân các xã dự kiến thành lập phường:
Niêm yết công khai tài liệu phục vụ lấy ý kiến tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, nhà văn hóa thôn, khu dân cư, điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri và tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh các xã, tại các cuộc họp thôn.
Thời gian niêm yết và xin ý kiến: Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020
Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố qua Phòng Nội vụ thành phố (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) trước ngày 04/3/2020.
4. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến cử tri, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018.
5. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố có trách nhiệm chuẩn bị, cung cấp tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2208/UBND-THKH ngày 27/02/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.
 
 

Thông báo: Công bố, công khai và xin ý kiến cử tri về Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

Đăng lúc: 03/03/2020 18:27:14 (GMT+7)

Thực hiện quy định tại Điều 12, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

Thực hiện quy định tại Điều 12, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1. Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố: Công bố, công khai Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa trên sóng truyền thanh và chương trình truyền hình thành phố. Đăng ký với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đưa tin về Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.
Thời gian công bố từ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020.
2. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố: Đăng tải tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến về Đề án thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóatrên Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa và Hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thành phố - TD Office để tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, tham gia ý kiến.
Thời gian đăng tảitừ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020.
3. Ủy ban nhân dân các xã dự kiến thành lập phường:
Niêm yết công khai tài liệu phục vụ lấy ý kiến tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, nhà văn hóa thôn, khu dân cư, điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri và tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh các xã, tại các cuộc họp thôn.
Thời gian niêm yết và xin ý kiến: Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 04/3/2020
Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố qua Phòng Nội vụ thành phố (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) trước ngày 04/3/2020.
4. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến cử tri, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018.
5. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố có trách nhiệm chuẩn bị, cung cấp tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2208/UBND-THKH ngày 27/02/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa.