Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010

Ngày 07/04/2020 11:03:28

Thông báo số 220/TB-VPDDK ngày 6/4/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH V/v hủy GCN QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010 cho ông Lê Xuân Túc và bà Nguyễn Thị Tâm tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010

Đăng lúc: 07/04/2020 11:03:28 (GMT+7)

Thông báo số 220/TB-VPDDK ngày 6/4/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH V/v hủy GCN QSDĐ số BĐ 494097 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 02/12/2010 cho ông Lê Xuân Túc và bà Nguyễn Thị Tâm tại phố Trung Sơn, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.