Thông báo hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số BM 046725 do UBND TPTH cấp ngày 05/11/2012

Đăng lúc: 07/04/2020 10:57:44 (GMT+7)

Thông báo số 221/TB-VPDDK ngày 6/4/2020 của Văn phòng ĐK QSDĐ TPTH V/v hủy GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số BM 046725 do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 05/11/2012 cho ông Nguyễn Hữu Linh tại Lô 42 MBQH 04/UBND-QLĐT, p. Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.