Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

Ngày 22/11/2019 10:17:43

Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

               

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ , tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ các Quyết định từ số 01/QĐ-TTTVPT đến Quyết định số 416/QĐ-TTTVPT  ngày 14/3/2019 của Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

 

Căn cứ Quyết định số 8100/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, để bán đấu giá tài sản giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 10186/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại, đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước;

Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

          - Tên người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

          - Địa chỉ: đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

          2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản gồm:

      - Xe máy các loại: 416 cái, đã qua sử dụng.  

          (Chi tiết tài sản tại Phụ lục đính kèm Quyết định).

    2.2. Mức giá khởi điểm bán đấu giá:

          - Giá khởi điểm lô xe máy (416 cái) là: 875.100.000 đồng. (Tám trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng chẵn).

          - Chi tiết giá của từng xe máy tại Phụ lục đính kèm.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá.

b. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

         c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Có tối thiểu 01 đấu giá viên.

- Đã thực hiện bán đấu giá tài sản thành công tối thiểu 02 Hợp đồng theo hình thức đấu giá tài sản.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

          đ. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

          e. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kê khai theo năng lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản, kết quả các hợp đồng đấu giá tài sản đã thực hiện.

          4. Phương pháp đánh giá để lựa chọn tổ chức đấu giá:

          - Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên.

          - Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên thì tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng là 14,18 triệu đồng, cộng thêm 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản đấu giá thành công).

          * Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu thầu.

          5. Thành phần về nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

          - Phương án bán đấu giá (bản chính).

          - Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang bị chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (bản sao chứng thực).

          6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 22/11/2019 đến hết ngày 25/11/2019 (trong giờ hành chính);

          + Buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’.

          + Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

          - Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: đường Yên Ngựa phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ chính tại bộ phận giá phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thanh Hóa (hoặc liên hệ theo số điện thoại 0917943909).

          Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa thông báo để các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia./.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

Đăng lúc: 22/11/2019 10:17:43 (GMT+7)

Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước

               

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ , tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giá; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ các Quyết định từ số 01/QĐ-TTTVPT đến Quyết định số 416/QĐ-TTTVPT  ngày 14/3/2019 của Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

 

Căn cứ Quyết định số 8100/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước, để bán đấu giá tài sản giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 10186/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại, đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước;

Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là lô xe máy các loại đã qua sử dụng giữ tại kho Công an thành phố Thanh Hóa để sung quỹ Nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

          - Tên người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa.

          - Địa chỉ: đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

          2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản gồm:

      - Xe máy các loại: 416 cái, đã qua sử dụng.  

          (Chi tiết tài sản tại Phụ lục đính kèm Quyết định).

    2.2. Mức giá khởi điểm bán đấu giá:

          - Giá khởi điểm lô xe máy (416 cái) là: 875.100.000 đồng. (Tám trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng chẵn).

          - Chi tiết giá của từng xe máy tại Phụ lục đính kèm.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá: có các trang thiết bị cần thiết đủ điều kiện để phục vụ đấu giá.

b. Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

         c. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

          - Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

          - Có tối thiểu 01 đấu giá viên.

- Đã thực hiện bán đấu giá tài sản thành công tối thiểu 02 Hợp đồng theo hình thức đấu giá tài sản.

d. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

          đ. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

          e. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kê khai theo năng lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản, kết quả các hợp đồng đấu giá tài sản đã thực hiện.

          4. Phương pháp đánh giá để lựa chọn tổ chức đấu giá:

          - Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên.

          - Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên thì tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (mức thù lao dịch vụ đấu giá tài sản có giá trị trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng là 14,18 triệu đồng, cộng thêm 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản đấu giá thành công).

          * Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đấu thầu.

          5. Thành phần về nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

          - Phương án bán đấu giá (bản chính).

          - Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang bị chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản (bản sao chứng thực).

          6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 22/11/2019 đến hết ngày 25/11/2019 (trong giờ hành chính);

          + Buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’.

          + Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

          - Địa điểm: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: đường Yên Ngựa phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ chính tại bộ phận giá phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Thanh Hóa (hoặc liên hệ theo số điện thoại 0917943909).

          Hội đồng xử lý tài sản tịch thu thành phố Thanh Hóa thông báo để các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia./.